Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 6
4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 świadectwo połowowe przewidziane w art. 12 i załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 zostaje zastąpione – w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z połowów dokonanych przez statki rybackie pływające pod banderą Nowej Zelandii – przez nowozelandzkie świadectwo połowowe wykorzystujące elektroniczny system identyfikowalności i wystawiania świadectw, nad którym nadzór spra­ wują władze nowozelandzkie, zapewniający taki sam poziom kontroli przez organy jakiego wymaga wspólnotowy system świadectw połowowych. Wzór nowozelandzkiego świadectwa połowowego, które zastępuje świadectwo połowowe wspólnoty europejskiej oraz świadectwo powrotnego wywozu w odniesieniu do połowów dokonanych przez statki rybackie zarejestrowane w Nowej Zelandii i wyładowywanych w Nowej Zelandii z dniem 1 stycznia 2010 r., przedstawiono w dodatku I. Dodatkowe objaśnienia dotyczące nowozelandzkiego świadectwa połowowego przedstawiono w dodatku II. Dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, można przekazywać w formie elektronicznej. WZAJEMNA POMOC W celu usprawnienia wymiany informacji i pomocy pomiędzy odpowiednimi właściwymi organami w Nowej Zelandii i państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, w oparciu o szczegółowe zasady wzajemnej pomocy ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1010/2009, rozwijana będzie wzajemna pomoc, o której mowa w art. 51 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1005/2008.


L 26/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

Dodatek I Wzór nowozelandzkiego świadectwa połowoweg

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/15

L 26/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

Dodatek II Dodatkowe objaśnienia dotyczące nowozelandzkiego świadectwa połowowego Termin »consignor« oznacza eksportera. Rząd Nowej Zelandii nie poświadcza jakichkolwiek informacji wpisanych w rubryce »unofficial information« ani infor­ macji wpisanych poniżej podpisów złożonych w imieniu rządu Nowej Zelandii.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.