Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 31

Tytuł:

Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 31

Strona 1 z 5
30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/31

TŁUMACZENIE

UMOWA między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

AUSTRALIA oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, zwane dalej „stronami”, ZWAŻYWSZY, ŻE podzielają cel, którym jest wzmocnienie wszelkimi sposobami własnego bezpieczeństwa i zapewnienie swoim obywatelom wysokiego poziomu ochrony w ramach przestrzeni bezpieczeństwa; ZWAŻYWSZY, ŻE zdaniem obu należy rozwinąć wzajemne konsultacje i wzajemną współpracę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot ich wspólnego zainteresowania; ZWAŻYWSZY, ŻE w tym kontekście istnieje zatem stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między stronami; UZNAJĄC, ŻE aby konsultacje i współpraca były pełne i skuteczne, niezbędny może być dostęp do informacji niejawnych Australii i UE, a także wymiana informacji niejawnych między stronami; ŚWIADOME, ŻE taki dostęp do informacji niejawnych i ich wymiana wymagają odpowiednich środków bezpieczeństwa; MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 29 października 2008 r. Australia i UE zainicjowały ramy partnerstwa na rzecz realizacji wielu wspólnych celów; MAJĄC NA UWADZE, że cel 1 tych ram partnerstwa przewiduje konkretnie podjęcie negocjacji dotyczących umowy w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Zakres stosowania 1. Aby można było zrealizować cel, jakim jest zintensyfiko­ wanie dwustronnego i wielostronnego dialogu i współpracy na rzecz podzielanej przez obie strony zewnętrznej polityki bezpie­ czeństwa i wspólnych interesów w zakresie bezpieczeństwa, niniejsza umowa ma zastosowanie do informacji niejawnych, określonych w art. 2 lit. a), dostarczanych przez strony lub też wymienianych między nimi. 2. Każda ze stron chroni informacje niejawne otrzymane od drugiej strony, w szczególności przed nieuprawnionym ujaw­ nieniem. 3. Każda ze stron realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi, administracyjnymi i wykonawczymi. Artykuł 2 Definicje Na użytek niniejszej umowy: a) „informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje, którym jedna ze stron nadała klauzulę tajności (jak przewidziano w art. 4) i których nieuprawnione ujawnienie mogłoby w różnym stopniu przynieść szkodę lub stratę interesom którejkolwiek ze stron. Informacje te mogą mieć formę prze­

kazu ustnego, wizualnego, elektronicznego, magnetycznego, formę dokumentu lub też formę materiału, w tym sprzętu lub technologii; informacje te obejmują również reprodukcje i tłumaczenia; b) „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Euro­ pejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”); c) „strona dostarczająca” oznacza stronę, która dostarcza infor­ macji niejawnych drugiej stronie; d) „strona otrzymująca” oznacza stronę, która otrzymuje infor­ macje niejawne od strony dostarczającej; e) „klauzula tajności” to oznaczenie nadane informacjom przez stronę dostarczającą w celu wskazania minimalnego poziomu ochrony, jaki należy zapewnić tym informacjom, aby zabezpieczyć je przed ujawnieniem mogącym mieć niepożądane konsekwencje dla strony dostarczającej. Klau­ zule tajności stosowane przez każdą ze stron są przedsta­ wione w art. 4; f) „zasada ograniczonego dostępu” oznacza zasadę, według której dostęp do informacji niejawnych powinien przysłu­ giwać jedynie osobom muszącym używać takich informacji w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych;

L 26/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

g) „strona trzecia” oznacza każdą osobę lub jednostkę inną niż strony; h) „wykonawca” oznacza osobę fizyczną (inną niż osoby zatrudnione przez Australię lub UE na podstawie umowy o pracę) lub osobę prawną, posiadające zdolność prawną do zawierania umów na dostawy towarów lub usług; pojęcie to odnosi się również do podwykonawcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.