Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 878/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2010-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 1

Strona 1 z 3
7.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 878/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

przeprowadzanych na ich granicach, które państwa te mają obowiązek przedkładać zgodnie z art. 15 rozporzą­ dzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę doko­ nania przeglądu wykazu zawartego w załączniku I do tego rozporządzenia. W ramach przeglądu należy w szczególności usunąć z załącznika towary, w odniesieniu do których wymienione wyżej źródła informacji wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE i w odniesieniu do których nie jest już uzasadniony zwiększony poziom kontroli urzę­ dowych. Należy także dodać do wykazu inne towary, co do których te same źródła wskazują na pewien stopień braku zgodności z odpowiednimi wymogami bezpie­ czeństwa obowiązującymi w UE, co uzasadnia wprowa­ dzenie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych.

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustano­ wiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepo­ chodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 882/2004.

Zawarte w niniejszym rozporządzeniu zmiany do załącz­ nika I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 należy niezwłocznie wprowadzić w życie, z jednej strony, aby zaprzestać stosowania zwiększonego poziomu kontroli urzędowych towarów usuniętych z wykazu a z drugiej strony, aby rozpocząć ich stosowanie w odniesieniu do towarów dodanych do wykazu.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz zawarty w załączniku I do tego rozporządzenia poddaje się regularnemu, co najmniej kwartalnemu, prze­ glądowi, uwzględniając co najmniej źródła informacji wymienione w tym artykule.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Występowanie i znaczenie incydentów związanych z żywnością zgłaszanych poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościo­ wych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), ustalenia kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich oraz kwartalne spra­ wozdania państw członkowskich z kontroli urzędowych

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(1 )

Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

L 264/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 19 z 20107.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (  Dz.U. L 263 z 6.10.2010)

 • Dz. U. L264 - 17 z 20107.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Serbii w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6748) (1)

 • Dz. U. L264 - 16 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L264 - 15 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L264 - 14 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 13 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 882/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L264 - 11 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 881/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L264 - 9 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 880/2010 z dnia 6 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cappero di Pantelleria (ChOG)]

 • Dz. U. L264 - 7 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 879/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 w odniesieniu do minimalnej zawartości 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego do paszy dla kur niosek (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.