Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Serbii w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6748) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 17

7.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Serbii w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6748)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/602/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W wykazie tym wskazano również ograniczenia dotyczące takiego przywozu z niektórych państw trzecich.

(4)

Obecnie Serbia figuruje w wykazie w załączniku II do decyzji 2006/766/WE jako państwo trzecie, z którego dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi, ale przywóz ten jest ograniczony do całych świeżych ryb z połowów morskich. Unijne kontrole mające na celu ocenę istniejącego systemu kontroli w Serbii regulującego produkcję produktów rybołówstwa przeznaczonych na wywóz do Unii, a także gwarancje przedstawione przez właściwy organ Serbii wskazują, że warunki stosowane w tym kraju trzecim w odniesieniu do produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi i na wywóz do Unii są równoważne z warunkami ustanowionymi w odpowiednim prawodawstwie Unii. W związku z powyższym należy zmienić załącznik II do decyzji 2006/766/WE, aby zezwolić na przywóz z Serbii produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, niepodlegający obecnym ograniczeniom. Należy zatem 2006/766/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. W szczególności stanowi ono, że produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być przywożone jedynie z państwa trzeciego lub części państwa trzeciego znajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z tym rozporządze­ niem. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi również, że przy sporządzaniu oraz aktualizowaniu takich wykazów należy brać pod uwagę kontrole unijne w państwach trzecich oraz gwarancje właściwych organów państw trzecich w odniesieniu do zgodności lub równoważności z unijnym prawem paszowym i żywnościowym oraz przepisami dotyczącymi zdrowia zwierząt, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu spraw­ dzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2). W decyzji Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trze­ cich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkar­ łupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołów­ stwa (3), wymieniono te państwa trzecie, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 i w związku z tym są w stanie zagwarantować, że wywóz wymienionych produktów do Unii spełnia warunki sani­ tarne ustanowione w prawodawstwie unijnym dla ochrony zdrowia konsumentów. W szczególności załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw

(5)

(2)

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku II do decyzji 2006/766/WE wpis dotyczący Serbii otrzymuje brzmienie:

„RS

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, s. 53.

SERBIA Z wyjątkiem Kosowa zgodnie z jego definicją w rezolucji Rady Bezpie­ czeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.”

L 264/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 19 z 20107.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (  Dz.U. L 263 z 6.10.2010)

 • Dz. U. L264 - 16 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L264 - 15 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L264 - 14 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 13 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 882/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L264 - 11 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 881/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L264 - 9 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 880/2010 z dnia 6 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cappero di Pantelleria (ChOG)]

 • Dz. U. L264 - 7 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 879/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 w odniesieniu do minimalnej zawartości 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego do paszy dla kur niosek (1)

 • Dz. U. L264 - 1 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 878/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.