Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 15

b)

3. Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów klasyfikują i  fizycznie sortują banknoty euro według katego­ rii A i B, przy czym w celu uniknięcia interwencji operatora urządzenia potrzebne są co najmniej dwie wydzielone kie­ szenie wyjściowe. 4. Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów posiadające wyłącznie jedną kieszeń wyjściową mogą jednak kla­ syfikować i sortować banknoty, jeśli spełnione są poniższe wymagania: a) za każdym razem, gdy stwierdzi się obecność banknotu euro kategorii A, urządzenie musi natychmiast zatrzymać proces sortowania oraz zatrzymać banknot euro kategorii A w położeniu uniemożliwiającym fizyczny kontakt ze zweryfikowanymi banknotami euro; wynik weryfikacji autentyczności dla każdego pojedynczego banknotu euro kategorii A  musi być wskazany na wyświetlaczu; przy zatrzymaniu sortowania urządzenie musi sprawdzić obecność banknotu euro kategorii A, przy czym wzno­ wienie sortowania może nastąpić wyłącznie po fizycznym usunięciu banknotu euro kategorii A przez operatora. przy każdym zatrzymaniu procesu sortowania operator może mieć dostęp do nie więcej niż jednego banknotu euro kategorii A.


b)

c)

d)

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/11

ZAŁĄCZNIK IIIa MINIMALNE STANDARDY DLA MASZYNOWEGO SPRAWDZANIA BANKNOTÓW EURO Niniejszy załącznik określa minimalne standardy dla maszynowego sprawdzania jakości obiegowej banknotów euro przez urządzenia do obsługi banknotów. W trakcie sprawdzania jakości obiegowej za nienadające się do obiegu należy uznać banknoty euro z jakimikolwiek uszko­ dzeniami, dla których określono obowiązkowe wymogi jakości obiegowej w poniższej tabeli. Dopuszczalny poziom tolerancji dla maszynowej kontroli jakości obiegowej banknotów wynosi 5 %. Oznacza to, że nie wię­ cej niż 5 % banknotów euro, które nie spełniają kryteriów jakości obiegowej może być błędnie zaklasyfikowanych przez urządzenia jako nadające się do obiegu. Tabela 1 Wykaz kryteriów sortowania dla maszynowego sortowania według jakości obiegowej

Uszkodzenie Opis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Zabrudzenie Plama Napis, nadruk, rysunek Odbarwienie Rozdarcie Dziura Ubytek Podklejenie Zagniecenia Wiotkość Zagięcia Zagięte rogi banknotu

Ogólne zabrudzenie całej powierzchni banknotu euro Koncentracja brudu w określonym miejscu na powierzchni banknotu euro Dodany rysunek, napis lub inny znak napisany bądź w jakikolwiek inny sposób naniesiony na banknot euro Odbarwienia części lub całości banknotu euro np. banknot euro uprany Nie wymaga wyjaśnienia Nie wymaga wyjaśnienia Banknot niekompletny; brak części banknotu euro wzdłuż co najmniej jednego brzegu (w odróżnieniu od banknotu dziurawego) Części tego samego lub większej liczby banknotów euro sklejone taśmą, klejem lub w inny sposób Wielokrotne zagniecenia Pogorszenie struktury papieru banknotowego skutkujące wyraźnym brakiem sztywności Nie wymaga wyjaśnienia Nie wymaga wyjaśnienia

Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów sortowania 1.  Zabrudzenie Zabrudzenia banknotów zwiększają ich gęstość optyczną. Poniższa tabela określa maksymalny poziom zwiększenia gęstości próbek banknotów, w porównaniu do nowych banknotów euro, który pozwala na uznanie banknotów euro za nadające się do obiegu: Tabela 2 Poziomy gęstości optycznej

Nominał Maksymalny poziom zwiększenia gęstości optycznej próbki w porównaniu do nowego banknotu euro Filtr

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500

0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04

purpurowy purpurowy purpurowy purpurowy purpurowy purpurowy purpurowy

L 267/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

Banknoty euro niespełniające powyższych wymogów nie nadają się do obiegu. Każdy z KBC przechowuje dla celów porównawczych banknoty o poziomie zabrudzenia odpowiadającym powyższym wymogom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.