Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 15

Pomiary gęstości optycz­ nej banknotów euro przechowywanych dla celów porównawczych oparte są na poniższych wymogach: — — — — — — — ustawienia dla pomiarów gęstości optycznej: ISO 5 części 3 i 4, standardowe ustawienia dla filtra: DIN 16536, pomiary bezwzględne: standardowa kalibracja (wzorzec bieli), filtr polaryzacyjny: założony, przesłona: 3 mm, oświetlenie: D65/2, tło: standardowa kalibracja na podstawie (wzorzec bieli).

Zwiększenie gęstości banknotu euro wykorzystywanego dla celów porównawczych rozumiane jest jako najwyższa wartość wśród średnich z  co najmniej 4 punktów pomiaru mierzonych na awersie i  na rewersie banknotu w  nieza­ drukowanej części i bez jakichkolwiek zmian znaku wodnego. 2.  Plama Nie nadają się do obiegu banknoty euro z koncentracją brudu na powierzchni banknotu pokrywającą obszar co naj­ mniej 9 mm na 9 mm na niezadrukowanej powierzchni banknotu lub co najmniej 15 mm na 15 mm na zadrukowa­ nej powierzchni banknotu. 3.  Napis, nadruk, rysunek Obecnie nie ma obowiązku wykrywania napisów, nadruków oraz rysunków. 4.  Odbarwienie Odbarwienia mogą wystąpić na przykład w przypadku wyprania banknotu euro lub poddania go działaniu agresyw­ nych substancji chemicznych. Tego rodzaju banknoty euro nienadające się do obiegu mogą zostać wykryte przez czuj­ niki elementów graficznych lub czujniki ultrafioletu. 5.  Rozdarcie Banknoty euro o rozdarciach, które są „otwarte” i znajdują się całkowicie lub częściowo poza obszarem działania ele­ mentów urządzenia odpowiedzialnych za transport mechaniczny nie nadają się do obiegu, jeżeli rozdarcia są większe, niż wskazane poniżej. Tabela 3 Rozdarcie


Kierunek Szerokość Długość

Pionowy Poziomy Ukośny

4 mm 4 mm 4 mm

8 mm 15 mm 18 mm (*)

(*) Pomiaru dokonuje się, wyznaczając prostą od końca rozdarcia do tego brzegu banknotu, przy którym znajduje się początek roz­ darcia (rzut prostokątny), a nie mierząc długość samego rozdarcia.

6. 

Dziura Banknoty euro z dziurami, które znajdują się całkowicie lub częściowo poza obszarem działania elementów urządze­ nia odpowiedzialnych za transport mechaniczny nie nadają się do obiegu, jeżeli powierzchnia dziury jest większa, niż 10 mm2.

9.10.2010

7. 

PL Ubytek

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/13

Banknoty euro o długości zmniejszonej o 6 mm lub więcej lub o szerokości zmniejszonej o 5 mm lub więcej nie na­ dają się do obiegu. Wszystkie pomiary odnosi się do nominalnej długości i szerokości banknotów euro. 8.  Podklejenie Banknot podklejony powstaje poprzez złączenie części banknotu lub banknotów euro np. przy pomocy taśmy kleją­ cej lub kleju. Banknot euro z taśmą klejącą zakrywającą powierzchnię o wymiarach większych niż 10 mm na 40 mm i grubszą niż 50 μm nie nadaje się do obiegu. 9.  Zagniecenia Pogniecione banknoty euro można zwykle rozpoznać na podstawie zmniejszonego współczynnika odbicia lub zmniej­ szonej sztywności papieru banknotowego. Sortowanie według tego kryterium nie jest obowiązkowe. 10.  W i o t k o ś ć Jeśli to możliwe, banknoty euro o bardzo niskiej sztywności powinny być sortowane jako nienadające się do obiegu. Ponieważ wiotkość zazwyczaj łączy się z  zabrudzeniem, wiotkie banknoty euro zazwyczaj są wykrywane również przez czujniki zabrudzeń. Sortowanie według tego kryterium nie jest obowiązkowe. 11.  Z a g i ę c i a Banknoty z  zagięciami mogą być wykryte przez czujniki sprawdzające wielkość banknotu, z  uwagi na ich mniejszą długość lub szerokość. Mogą również zostać wykryte przez czujniki grubości. Ze względu na ograniczenia techniczne, za banknoty nienadające się do obiegu uznane będą jednak tylko banknoty z zagięciami spełniającymi kryteria prze­ widziane dla uszkodzeń, tj. zagięcia powodujące zmniejszenie długości banknotu o ponad 6 mm lub szerokości bank­ notu o ponad 5 mm. 12.  Z a g i ę t e r o g i b a n k n o t u Nie nadaje się do obiegu banknot euro z zagiętymi rogami o obszarze większym, niż 130 mm2 i minimalnej długości krótszej krawędzi rogu przekraczającej 10 mm.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.