Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 15

3.2.

Dane stałe zawierają informacje dotyczące: (a) indywidualnych podmiotów zajmujących się obsługą gotówki, urzą­ dzeń do obsługi gotówki oraz urządzeń wypłacających banknoty, którymi się posługują; jak również (b) niewielkich oddziałów, filii lub agencji instytucji kredytowych. Dane stałe dostarczane są KBC w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji, a następnie co sześć miesięcy. Do­ starczeniu podlegają dane określone we wzorze zawartym w dodatku 1, przy czym KBC może wymagać ich dostar­ czenia w innym formacie. Jeżeli taka była praktyka przed wejściem w życie niniejszej decyzji, w okresie przejściowym KBC mogą wymagać sprawozdawczości miesięcznej lub sprawozdawczości kwartalnej. KBC może postanowić, dla celów monitoringu, o gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, np. na poziomie od­ działów lub filii. KBC może postanowić o wyłączeniu z zakresu wymogów sprawozdawczych urządzeń do obsługi banknotów euro, które wykorzystywane są wyłącznie do obsługi banknotów wypłacanych w kasach. Dostarczeniu podlegają dane dotyczące niewielkich oddziałów, filii lub agencji określone we wzorze zawartym w do­ datku 3, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie. Dane operacyjne


3.3.

3.4. 3.5. 3.6.

3.7. 3.8.

Dane pochodzące z postępowania z banknotami euro i ponownego wprowadzania ich do obiegu przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki klasyfikowane są jako dane operacyjne. KBC może podjąć decyzję o wyłączeniu innych podmiotów gospodarczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1338/2001, z obowiązku przekazywania danych operacyjnych jeśli liczba banknotów euro, które podmioty te ponownie wprowadzają do obiegu za pomocą urządzeń wypłacających banknoty jest mniejsza, niż próg określony przez KBC.

L 267/16

3.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

Dane dostarcza się co sześć miesięcy. Przekazywane są one KBC najpóźniej dwa miesiące po danym okresie spra­ wozdawczym, tj. na koniec lutego oraz na koniec sierpnia. Mogą być one dostarczone z wykorzystaniem wzoru za­ wartego w dodatku 2. Jeżeli taka była praktyka przed wejściem w życie niniejszej decyzji, w okresie przejściowym KBC mogą wymagać sprawozdawczości miesięcznej lub sprawozdawczości kwartalnej.

3.10. Dane dostarczane są przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które zajmują się fizyczną obsługą banknotów euro. W przypadku gdy podmiot zajmujący się obsługą gotówki zlecił sprawdzanie autentyczności oraz jakości obie­ gowej innemu podmiotowi zajmującemu się obsługą gotówki, dane dostarczane są przez podmiot zajmujący się ob­ sługą gotówki wyznaczony zgodnie z art. 3 ust. 2. 3.11. Dane przekazywane są przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki w zestawieniach, zagregowanych na pozio­ mie kraju oraz podzielonych ze względu na nominały banknotów euro. Dane operacyjne za niewielkie oddziały, filie lub agencje instytucji kredytowych przekazuje się oddzielnie. 3.12. Dla celów monitoringu KBC może postanowić o gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, np. na poziomie od­ działów lub filii. 3.13. KBC może postanowić o wyłączeniu z zakresu wymogów sprawozdawczych banknotów euro, które są obsługiwane przez urządzenia do obsługi banknotów euro i wypłacane w kasach. 3.14. Podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które zleciły sprawdzanie autentyczności oraz jakości obiegowej innym podmiotom zajmującym się obsługą gotówki, mogą być wezwane do dostarczenia KBC szczegółowych informacji o podmiotach, którym zleciły wykonywanie tych czynności. 3.15. Dostarczeniu podlegają dane dotyczące niewielkich oddziałów, filii lub agencji określone we wzorze zawartym w do­ datku 3, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie i może uzgodnić z podmiotami zajmu­ jącymi się obsługą gotówki gromadzenie szerszego zakresu danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.