Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 15

4.  4.1. 4.2. Poufność oraz publikacja danych Zarówno dane stałe, jak i dane operacyjne są poufne. KBC oraz EBC mogą postanowić o  publikacji raportów lub statystyk z  wykorzystaniem danych zgromadzonych zgodnie z  niniejszym załącznikiem. Publikacje takie wymagają zagregowania na takim poziomie, aby żadnych da­ nych nie można było skojarzyć z konkretnymi podmiotami sprawozdawczymi.

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/17

DODATEK 1 WZÓR SPRAWOZDANIA Dane stałe Niniejsze informacje dostarczane są do: [Nazwa KBC; dane kontaktowe dla zapytań; adres] 1.  Informacje o podmiocie zajmującym się obsługą gotówki Nazwa podmiotu zajmującego się obsługą gotówki: Adres siedziby: Kod pocztowy: Miasto: Ulica: Rodzaj przedsiębiorstwa: — — — — — — Instytucja kredytowa Kantor wymiany walut Przedsiębiorstwo transportu gotówki, które nie jest instytucją płatniczą Handlowiec (detaliczny) Kasyno Inne, w tym instytucje płatnicze, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych kategorii (wskazać)


Osoby kontaktowe: Nazwiska: Numery telefonów: Numery faksów: Adresy e-mail: Zleceniobiorca (jeśli dotyczy) Nazwa: Adres: Kod pocztowy: Miasto: 2.  Urządzenia obsługiwane przez klienta

Nazwa urządzenia (*) Metoda identyfikacji (*) (wersja systemu wykrywania/ oprogramowania) Łączna liczba w użyciu

Typ

Producent (*)

Urządzenia do przyjmowania bank­ notów z funkcją sprawdzania auten­ tyczności pracujące w obiegu zamkniętym (CIM) Urządzenia do przyjmowania i wyda­ wania banknotów pracujące w obie­ gu zamkniętym (CRM) Urządzenia do przyjmowania i wyda­ wania banknotów niepracujące w obiegu zamkniętym (CCM) Urządzenia do wydawania bankno­ tów z funkcją weryfikacji autentycz­ ności i jakości obiegowej (bankomaty) Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) (**) Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności bankno­ tów (TAM) (**)

(*) Powyższe wpisy uzupełniane są zgodnie z odpowiadającymi im wpisami na stronie internetowej EBC, chyba że EBC udostępnił in­ dywidualny numer identyfikacyjny. (**) Wykorzystywane jako urządzenia obsługiwane przez klienta.

L 267/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

3.  Urządzenia obsługiwane przez personel

Metoda identyfikacji (*) (wersja systemu wykrywania/ oprogramowania)

Typ

Producent (*)

Nazwa urządzenia (*)

Łączna liczba w użyciu

Sortery Urządzenia do sprawdzania auten­ tyczności banknotów Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) (**) Urządzenie kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności bankno­ tów (TAM) (**)

(*) Powyższe wpisy uzupełniane są zgodnie z odpowiadającymi im wpisami na stronie internetowej EBC, chyba że indywidualny numer identyfikacyjny został udostępniony przez EBC. (**) Wykorzystywane wyłącznie jako urządzenia obsługiwane przez personel.

4.  Urządzenia wypłacające banknoty

Typ Całkowita liczba w użyciu

Bankomaty Terminale samoobsługowe Inne

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/19

DODATEK 2 WZÓR SPRAWOZDANIA Dane operacyjne 1.  Informacje o podmiocie zajmującym się obsługą gotówki Nazwa podmiotu zajmującego się obsługą gotówki Okres sprawozdawczy

2.  Dane Proszę dostarczyć dane zagregowane na poziomie krajowym lub regionalnym, zgodnie z decyzją KBC – wyłączając nie­ wielkie oddziały, filie lub agencje.

Całkowita liczba obsłużonych banknotów euro (1) W tym oddzielono jako niena­ dające się do obiegu (1) W tym ponownie wprowadzono do obiegu (2)

EUR 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500

(1) Kolumna ta odnosi się zarówno do urządzeń do obsługi banknotów obsługiwanych przez personel, jak i obsługiwanych przez kli­ entów. (2) Z wyłączeniem banknotów euro zwracanych do KBC oraz banknotów euro ponownie wprowadzonych do obiegu przez kasy, które nie były sortowane za pomocą urządzeń do obsługi banknotów obsługiwanych przez personel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.