Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 15

bankomat wydający gotówkę. Za urządzenie wypłacające banknoty uważa się również terminale samoob­ sługowe (ang. self-checkout terminals – ScoTs) umożliwiające płacenie za towary lub usługi przy użyciu karty bankowej, gotówki lub innych instrumentów płatniczych, które posia­ dają funkcję wypłaty gotówki; 10) „właściwe organy krajowe” – organy określone w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1338/2001; 11) „banknoty euro nienadające się do obiegu” – banknoty, które oceniono jako nienadające się do powtórnego wprowadze­ nia do obiegu po sprawdzeniu ich jakości obiegowej, o którym mowa w art. 6; 12) „instytucja kredytowa” – instytucję kredytową zgodnie z de­ finicją zawartą w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (4). Artykuł  3


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakres Niniejsza decyzja określa jednolite zasady i procedury dotyczące weryfikacji autentyczności i  jakości obiegowej banknotów euro oraz ich ponownego wprowadzania do obiegu zgodnie z  art.  6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001. Artykuł 2 Definicje Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają: 1) „KBC” – krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro; 2) „podmioty zajmujące się obsługą gotówki” – instytucje i pod­ mioty gospodarcze, o  których mowa w  art.  6 ust.  1 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1338/2001; 3) „ponowne wprowadzanie do obiegu” – czynności podejmo­ wane przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, pole­ gające na pośrednim lub bezpośrednim ponownym wprowadzaniu do obiegu banknotów euro, które podmioty te otrzymały od ludności w ramach płatności, jako depozyt na rachunku bankowym lub od innego podmiotu zajmują­ cego się obsługą gotówki; 4) „urządzenie do obsługi banknotów” – obsługiwane przez klienta lub przez personel urządzenie, zdefiniowane w  za­ łączniku I; 5) „typ urządzenia do obsługi banknotów” – urządzenie do ob­ sługi banknotów, które można wyróżnić spośród innych urządzeń do obsługi banknotów opisanych w załączniku I; 6) „jednolite procedury testowania” – procedury testowania określone przez EBC, stosowane przez KBC do testowania poszczególnych typów urządzeń do obsługi banknotów; 7) „wykwalifikowany personel” – pracowników podmiotów zaj­ mujących się obsługą gotówki, którzy: a) posiadają znajo­ mość różnych zabezpieczeń banknotów euro przeznaczonych dla społeczeństwa określonych i podanych do wiadomości przez Eurosystem, oraz możliwość ich zwe­ ryfikowania; oraz b) posiadają znajomość kryteriów sortowa­ nia wymienionych w  załączniku IIIb oraz możliwość weryfikowania banknotów euro zgodnie z tymi kryteriami; 8) „fałszywe banknoty euro” – podrobione banknoty, zgodnie z  definicją zawartą w  art.  2 lit.  a) rozporządzenia (WE) nr 1338/2001; 9) „urządzenie wypłacające banknoty” – samoobsługowe urzą­ dzenie, które przy użyciu karty bankowej lub w inny sposób

Zasady ogólne 1. Podmioty zajmujące się obsługą gotówki realizują spoczy­ wający na nich obowiązek weryfikowania autentyczności oraz ja­ kości obiegowej banknotów w  sposób zgodny z  procedurami określonymi w niniejszej decyzji. 2. Jeżeli w proces ponownego wprowadzenia do obiegu tych samych banknotów euro zaangażowane są dwa podmioty zajmu­ jące się obsługą gotówki lub większa ich liczba, podmiot odpo­ wiedzialny za weryfikację autentyczności i jakości obiegowej tych banknotów wyznacza się zgodnie z  przepisami krajowymi, a  w ich braku – w  drodze porozumienia umownego pomiędzy tymi podmiotami. 3. Weryfikację autentyczności i jakości obiegowej przeprowa­ dza typ urządzenia do obsługi banknotów, który uzyskał pozy­ tywny wynik testu w KBC, lub ręcznie wykwalifikowany personel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.