Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 15

4. Banknoty euro mogą być ponownie wprowadzane do obie­ gu za pośrednictwem urządzeń obsługiwanych przez klienta lub urządzeń wypłacających banknoty wyłącznie po zweryfikowaniu ich autentyczności oraz jakości obiegowej przez typ urządzenia do obsługi banknotów, który uzyskał pozytywny wynik testu w KBC, oraz po ich uznaniu za autentyczne i nadające się do obie­ gu. Wymóg ten nie ma jednak zastosowania do banknotów euro dostarczonych podmiotowi zajmującemu się obsługą gotówki bezpośrednio przez KBC lub inny podmiot zajmujący się obsługą gotówki, który dokonał już weryfikacji autentyczności i  jakości obiegowej tych banknotów euro we wskazany sposób. 5. Podmioty zajmujące się obsługą gotówki mogą wprowa­ dzać do użytku urządzenia obsługiwane przez personel – w  za­ kresie, w  jakim są one wykorzystywane do weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej, oraz urządzenia obsługiwane przez klienta, wyłącznie po ich przetestowaniu z  wynikiem po­ zytywnym przez KBC oraz umieszczeniu w wykazie publikowa­ nym na stronie internetowej EBC zgodnie z  art.  9 ust.  2. Z  urządzeń tych korzysta się w  oparciu o  standardowe ustawie­ nia fabryczne, włączając w  to wszelkie ich aktualizacje, które przeszły z  wynikiem pomyślnym odpowiednie testy, chyba że KBC i podmiot zajmujący się obsługą gotówki uzgodnią zastoso­ wanie bardziej restrykcyjnych ustawień.


(4) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/3

6. Banknoty euro, które przeszły weryfikację autentyczności i jakości obiegowej i zostały uznane za autentyczne i nadające się do obiegu przez wykwalifikowany personel, ale nie przez typ urządzenia do obsługi banknotów, który uzyskał pozytywny wy­ nik testu w KBC, wprowadza się powtórnie do obiegu wyłącznie w kasach. 7. Niniejszej decyzji nie stosuje się do weryfikacji autentycz­ ności i  jakości obiegowej banknotów euro przeprowadzanej przez KBC. Artykuł 4 Sposób klasyfikacji i postępowania z banknotami euro w  urządzeniach do obsługi banknotów 1. Sposób klasyfikacji i  postępowania z  banknotami euro w urządzeniach obsługiwanych przez klienta określono w załącz­ niku IIa. 2. Sposób klasyfikacji i  postępowania z  banknotami euro w  urządzeniach obsługiwanych przez personel określono w  za­ łączniku IIb. Artykuł 5 Wykrywanie fałszywych banknotów euro Banknoty, które nie zostały uznane za prawdziwe banknoty euro w  ramach klasyfikacji przeprowadzonej zgodnie z  załącznikiem IIa lub IIb albo w wyniku ręcznej weryfikacji autentyczności prze­ prowadzonej przez wykwalifikowany personel, przekazywane są przez podmioty zajmujące się obsługą banknotów niezwłocznie – w terminach określonych przepisami krajowymi, ale w każdym przypadku nie później niż w  ciągu 20 dni roboczych – właści­ wym organom krajowym. Artykuł  6 Wykrywanie banknotów nienadających się do obiegu 1. Weryfikację jakości obiegowej przeprowadza się zgodnie z  minimalnymi standardami określonymi w  załącznikach IIIa i IIIb. 2. KBC może, po poinformowaniu EBC, określić bardziej re­ strykcyjne standardy w odniesieniu do jednego lub większej licz­ by nominałów banknotów euro, o  ile działanie takie jest uzasadnione – na przykład pogorszeniem jakości banknotów euro znajdujących się w  obiegu w  danym państwie członkowskim. 3. Banknoty euro nienadające się do obiegu przekazuje się KBC z uwzględnieniem przepisów krajowych. Artykuł  7 Wyjątki 1. KBC mogą udzielać niewielkim oddziałom, filiom lub agen­ cjom instytucji kredytowych o niskim poziomie operacji gotów­ kowych zezwoleń na przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel ręcznej weryfikacji jakości obiegowej banknotów euro, które mają zostać ponownie wprowadzone do obiegu za pośred­ nictwem urządzeń obsługiwanych przez klienta lub urządzeń wypłacających banknoty, o  ile weryfikacja autentyczności jest

przeprowadzana przez typ urządzenia do obsługi banknotów, który uzyskał pozytywny wynik testu w  KBC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.