Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 15

Wnioskując o  udzielenie takiego zezwolenia, instytucje kredytowe przedsta­ wiają KBC swojego państwa członkowskiego dowody potwier­ dzające, że oddział, filia lub agencja, której taki wniosek dotyczy, jest niewielkim oddziałem, filią lub agencją o  niskim poziomie operacji gotówkowych. Każdy z KBC zapewnia, aby liczba bank­ notów euro weryfikowanych ręcznie w  powyższy sposób nie przekraczała maksymalnie 5 % całkowitej liczby banknotów euro wprowadzanych do obiegu za pośrednictwem urządzeń obsługi­ wanych przez klienta lub urządzeń wypłacających banknoty. KBC rozstrzyga, czy próg 5 % będzie miał zastosowanie do każdej z in­ stytucji kredytowych z osobna, czy też na poziome krajowym do wszystkich instytucji kredytowych łącznie. W przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji skutkującej 2. poważnym zakłóceniem podaży banknotów euro w  państwie członkowskim, ręczną weryfikację autentyczności i jakości obie­ gowej banknotów euro wprowadzanych do obiegu za pośrednic­ twem urządzeń obsługiwanych przez klienta lub urządzeń wypłacających banknoty może tymczasowo przeprowadzać wy­ kwalifikowany personel podmiotów zajmujących się obsługą go­ tówki, pod warunkiem że odpowiedni KBC zgodzi się co do wyjątkowości sytuacji. Artykuł  8 Obowiązki Eurosystemu W celu umożliwienia producentom konstruowania urzą­ 1. dzeń do obsługi banknotów, które będą w  stanie pomyślnie przejść jednolite procedury testowania oraz spełnić nowe wyma­ gania, przed emisją oraz po emisji nowej serii banknotów Euro­ system dostarcza producentom określone przez siebie informacje dotyczące banknotów euro oraz ich zabezpieczeń do odczytu maszynowego. 2. W celu umożliwienia personelowi podmiotów zajmujących się obsługą gotówki odbycia niezbędnych szkoleń, przed emisją oraz po emisji nowej serii banknotów euro Eurosystem dostarcza tym podmiotom określone przez siebie informacje dotyczące banknotów euro oraz ich zabezpieczeń przeznaczonych dla społeczeństwa. 3. Eurosystem wspiera proces szkolenia personelu podmiotów zajmujących się obsługą gotówki, tak aby wykwalifikowany per­ sonel posiadał kompetencje w  zakresie sprawdzania banknotów euro pod względem autentyczności i jakości obiegowej. 4. W razie potrzeby Eurosystem informuje podmioty zajmu­ jące się obsługą gotówki o zagrożeniach fałszerstwami; Eurosys­ tem może również wymagać od tych podmiotów podjęcia odpowiednich działań, włączając w to czasowy zakaz ponowne­ go wprowadzania do obiegu danych nominałów banknotów. 5. W razie potrzeby Eurosystem informuje o zagrożeniach fał­ szerstwami producentów urządzeń do obsługi banknotów. Artykuł  9 Jednolite procedury Eurosystemu w  zakresie testowania urządzeń do obsługi banknotów 1. Typy urządzeń do obsługi banknotów podlegają testom prowadzonym przez KBC zgodnie z  jednolitymi procedurami testowania.


L 267/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

2. Wykaz wszystkich pomyślnie przetestowanych typów urzą­ dzeń do obsługi banknotów dostępny jest na stronie interneto­ wej EBC w  okresie ważności wyników testów określonym w ust. 3. Typ urządzenia do obsługi banknotów, który w tym cza­ sie utraci zdolność wykrywania wszystkich znanych Eurosyste­ mowi fałszywych banknotów euro, zostanie usunięty z  wykazu zgodnie z procedurą określoną przez EBC. 3. W przypadku pomyślnego przejścia testów przez dany typ urządzenia do obsługi banknotów, ich rezultat jest ważny w stre­ fie euro przez jeden rok, licząc od końca miesiąca, w którym zo­ stał opublikowany na stronie EBC, pod warunkiem że w  tym okresie ten typ urządzenia zachowa zdolność wykrywania wszyst­ kich fałszywych banknotów euro znanych Eurosystemowi. 4. Eurosystem nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy pomyślnie przetestowany typ urządzenia do obsługi banknotów będzie niezdolny do ich klasyfikacji i obsługi zgodnie z załączni­ kiem IIa lub IIb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.