Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 15

Artykuł  10 Działania monitorujące i korygujące Eurosystemu 1. Z zastrzeżeniem wymogów prawa krajowego, KBC są upo­ ważnione (i) do przeprowadzania inspekcji na miejscu, w tym in­ spekcji niezapowiedzianych, w  pomieszczeniach podmiotów zajmujących się obsługą gotówki w celu monitorowania ich urzą­ dzeń do obsługi banknotów, w  szczególności zdolności tych urządzeń do weryfikowania autentyczności i  jakości obiegowej oraz do ustalenia posiadacza rachunku w przypadku banknotów euro budzących wątpliwości co do autentyczności oraz bankno­ tów euro o niepotwierdzonej autentyczności; oraz (ii) do weryfi­ kacji procedur określających działanie i  kontrolę urządzeń do obsługi banknotów, postępowanie ze zweryfikowanymi bankno­ tami euro oraz procedur określających działania dla każdego ro­ dzaju ręcznej weryfikacji autentyczności oraz jakości obiegowej. 2. Z zastrzeżeniem wymogów prawa krajowego, KBC są upo­ ważnione do pobierania próbek obsługiwanych banknotów euro w  celu poddania tych banknotów weryfikacji we własnych pomieszczeniach. 3. W przypadku wykrycia w wyniku inspekcji na miejscu pro­ wadzonej przez KBC uchybień w przestrzeganiu postanowień ni­ niejszej decyzji, zażąda on podjęcia w  określonym czasie przez podmiot zajmujący się obsługą gotówki działań korygujących. Do czasu usunięcia uchybień, KBC, który zażądał ich usunięcia, może w imieniu EBC zakazać podmiotowi zajmującemu się obsługą go­ tówki ponownego wprowadzania do obiegu danych nominałów banknotów. Jeżeli uchybienia wynikają z  defektu typu urządze­ nia do obsługi banknotów, może to prowadzić do jego usunięcia z wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 2.


4. W przypadku gdy podmiot zajmujący się obsługą gotówki nie współpracuje z  KBC w  zakresie przeprowadzanej inspekcji, zostanie to uznane za uchybienie w przestrzeganiu postanowień niniejszej decyzji. Artykuł  11 Obowiązki sprawozdawcze W celu umożliwienia EBC oraz KBC monitorowania przestrzega­ nia przepisów niniejszej decyzji przez podmioty zajmujące się ob­ sługą gotówki oraz nadzoru nad przebiegiem czynności w zakresie cyklu obiegu gotówki, podmioty zajmujące się obsłu­ gą gotówki (i) informują KBC z wyprzedzeniem na piśmie, w tym w  drodze elektronicznej, o  uruchomieniu danego typu urządze­ nia do obsługi banknotów; oraz (ii) przekazują KBC informacje określone w załączniku IV. Artykuł  12 Koszty 1. Eurosystem nie zwraca podmiotom zajmującym się obsłu­ gą gotówki kosztów poniesionych przez te podmioty w celu wy­ pełniania postanowień niniejszej decyzji. 2. Eurosystem nie rekompensuje dodatkowych kosztów po­ niesionych przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki w związku z emisją banknotów euro ze zmienionymi lub nowy­ mi zabezpieczeniami. Artykuł  13 Przepisy końcowe 1. Niniejsza decyzja wchodzi w  życie następnego dnia po jej opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniej­ szą decyzję stosuje się od dnia 1  stycznia 2011  r. Każdy z  KBC może zdecydować o  ustanowieniu dla podmiotów zajmujących się obsługą gotówki w jego państwie członkowskim okresu przej­ ściowego dotyczącego przekazywania danych statystycznych zgodnie z załącznikiem IV. Załącznik IV stosuje się najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. 2. Podmiotom zajmującym się obsługą gotówki w państwach członkowskich, które wprowadzą euro w dniu 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie, przysługuje roczny okres przejściowy na zasto­ sowanie niniejszej decyzji, licząc od daty wprowadzenia euro. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16  września 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/5

ZAŁĄCZNIK  I URZĄDZENIA DO OBSŁUGI BANKNOTÓW Ogólne wymogi techniczne

1. 

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.