Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 15

Sortery weryfikują autentyczność i jakość obiegową banknotów euro Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów weryfikują autentyczność banknotów euro Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów są obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki urządzeniami do przyjmowania i wydawania banknotów pracującymi w obiegu zamkniętym (CRM), które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności i jakości obiegowej. Dla wypłat gotówki urządzenia te mogą wykorzystywać autentyczne banknoty euro, które zostały wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach. Dodatkowo przechowują one banknoty euro w bezpiecznym miejscu, jak również pozwalają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki na uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych ich klientów Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów są urządzeniami obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności. Dodatkowo urządzenia te przechowują banknoty euro w bezpiecznym miejscu, jak również pozwalają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki na uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych ich klientów


3.

4.

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (ang. teller assistant machines, TAM)

W przypadkach gdy klienci wprowadzają banknoty euro w celu zdeponowania ich w urządzeniach kasjerskich z funk­ cją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów lub w urządzeniach kasjerskich z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów, albo pobierają banknoty euro wypłacone przez te urządzenia, urządzenia te powinny być uważane za urządzenia obsługiwane przez klientów i powinny klasyfikować oraz obsługiwać banknoty euro zgodnie z załącznikiem IIa. 3.  Typy urządzeń do obsługi banknotów Eurosystem przeprowadza testy typów urządzeń do obsługi banknotów. Typy urządzeń do obsługi banknotów roz­ różniane są według zastosowanych w  nich systemów detektorów, oprogramowania oraz innych składników wyko­ rzystywanych dla wykonywania ich głównych funkcji. Funkcjami tymi są: (a) potwierdzanie autentyczności autentycznych banknotów euro; (b) wykrywanie i  oddzielanie banknotów euro podejrzanych co do autentyczności; (c) wykrywanie i oddzielanie banknotów euro nienadających się do obiegu od banknotów euro nadających się do obie­ gu, jeśli ma to zastosowanie; oraz (d) identyfikowanie przedmiotów rozpoznanych jako banknoty euro podejrzane co do autentyczności oraz, jeśli ma to zastosowanie, banknotów euro, których autentyczność nie została jednoznacznie potwierdzona.

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/7

ZAŁĄCZNIK IIa KLASYFIKACJA I POSTĘPOWANIE Z BANKNOTAMI EURO PRZEZ URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ KLIENTA Banknoty euro podlegają zaklasyfikowaniu do jednej z następujących kategorii oraz fizycznemu rozdzieleniu według kate­ gorii. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów euro pod względem jakości obiegowej nie muszą dokonywać rozróż­ nienia pomiędzy kategoriami 4a i 4b. Tabela 1 Sposób klasyfikacji i postępowania z banknotami euro przez urządzenia obsługiwane przez klienta, do których gotówka jest wpłacana w połączeniu z identyfikacją klienta

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie

1 Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro

Nierozpoznane jako banknoty euro ze wzglę­ du na następujące cechy: — banknoty inne niż euro — przedmioty podobne do banknotów euro — błędny wizerunek lub format; — duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części) — błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu Rozpoznany wizerunek i format, ale co naj­ mniej jedna ze sprawdzanych przez urządze­ nie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie speł­ nia zadanych parametrów

Zwrot przez urządzenie klientowi

2 Banknoty euro podejrzane co do autentyczności

Wycofanie z obiegu Jak najszybsze przekazanie w celu sprawdzenia autentyczności właściwym organom krajowym – wraz z informacją o posiadaczu rachunku, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.