Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 15

Można wypłacić klientom

Nie można wypłacić klientom, banknoty podlegają zwrotowi do KBC

9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/9

ZAŁĄCZNIK IIb SPOSÓB KLASYFIKACJI I POSTĘPOWANIA Z  BANKNOTAMI EURO PRZEZ URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ PERSONEL Banknoty euro podlegają zaklasyfikowaniu do jednej z następujących kategorii oraz fizycznemu rozdzieleniu według kate­ gorii. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów euro pod względem jakości obiegowej nie muszą dokonywać rozróż­ nienia pomiędzy kategoriami B1 i B2.


Sposób klasyfikacji i postępowania z banknotami euro przez urządzenia obsługiwane przez personel

Kategoria Charakterystyka Dalsze postępowanie

A

(i)

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro;

(i)

(ii) banknoty euro podejrzane co do autentyczności; lub (iii) banknoty euro o niepotwier­ dzonej autentyczności

Nierozpoznane jako banknoty euro ze względu na następujące cechy: — — — — — banknoty inne niż euro przedmioty podobne do banknotów euro błędny wizerunek lub for­ mat duży zagięty róg (rogi) lub brakującą część(-ci) błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu

Zwrot przez urządzenie operatorowi do dalszej oceny i postępowania (i) przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro: po ocenie wzro­ kowej przez pracownika należy oddzielić od banknotów euro po­ dejrzanych co do autentyczności oraz od banknotów euro o nie­ potwierdzonej autentyczności;

(ii) banknoty euro podejrzane co do autentyczności; oraz (iii) banknoty euro o niepotwierdzo­ nej autentyczności: zostają od­ dzielone od pozostałych i jak najszybciej dostarczone właści­ wym organom krajowym w celu ostatecznego sprawdzenia auten­ tyczności, nie później niż w cią­ gu 20 dni roboczych od ich wprowadzenia do urządzenia

(ii) Zidentyfikowane jako banknoty euro podejrzane co do auten­ tyczności, gdyż rozpoznano wi­ zerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdza­ nych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie została wy­ kryta bądź nie spełnia zadanych parametrów (iii) Banknoty euro o niepotwier­ dzonej autentyczności, co do których rozpoznano wizerunek i format, ale nie wszystkie sprawdzane przez urządzenie cechy umożliwiające potwier­ dzenie autentyczności zostały rozpoznane ze względu na od­ chylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przy­ padków są to banknoty euro nienadające się do obiegu B1 Banknoty euro rozpoznane jako au­ tentyczne i nadające się do obiegu Wszystkie testy autentyczności i ja­ kości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny Wszystkie testy autentyczności wy­ konywane przez urządzenie dały wy­ nik pozytywny. Przynajmniej jeden test pod względem jakości obiegowej dał wynik negatywny

Można powtórnie wprowadzić do obiegu. Uznanie tą kwotą rachunku posiada­ cza Nie można powtórnie wprowadzić do obiegu, banknoty podlegają zwrotowi do KBC. Uznanie tą kwotą rachunku posiada­ cza

B2 Banknoty euro rozpoznane jako au­ tentyczne i nienadające się do obiegu

Szczegółowe zasady klasyfikacji i sortowania dla niektórych urządzeń obsługiwanych przez personel 1. Sortery klasyfikują i fizycznie sortują banknoty euro według kategorii A, B1 oraz B2 zgodnie z załącznikiem IIb, przy czym w celu uniknięcia interwencji operatora urządzenia potrzebne są co najmniej trzy wydzielone kieszenie wyjściowe.

L 267/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

2. Sortery posiadające wyłącznie dwie wydzielone kieszenie wyjściowe mogą jednak sortować i klasyfikować banknoty, je­ śli spełnione są poniższe wymagania: a) weryfikacja autentyczności i jakości obiegowej dokonywana jest w tym samym cyklu. W tym cyklu każdy banknot euro kategorii B1 musi być oddzielony do jednej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, podczas gdy banknoty euro ka­ tegorii A oraz B2 muszą zostać oddzielone do osobnej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, która nie ma żadnego fi­ zycznego kontaktu z banknotami euro kategorii B1; jeśli w drugiej kieszeni wyjściowej stwierdzona zostanie obecność banknotu euro kategorii A, operator musi do­ konać powtórnego sortowania banknotów euro z drugiej kieszeni wyjściowej. W tym drugim cyklu banknoty euro podejrzane co do autentyczności muszą zostać oddzielone od banknotów euro kategorii B2 poprzez przeniesienie tych drugich do wydzielonej kieszeni wyjściowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.