Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2010-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 2

Strona 2 z 6

W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można szacować, że przebadanie 642 próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydów powyżej granicy oznaczalności (LOD) z pewnością większą niż 99 %, pod warunkiem że nie mniej niż 1 % tych produktów zawiera pozostałości powyżej tej granicy. Pobór tych próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie w stosunku do liczby ludności, w liczbie co najmniej 12 próbek dla danego produktu na rok.


( 2)

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 9. (3) Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 14.

(4) Dokument SANCO/10684/2009, który wszedł w życie w dniu 1.1.2010 r., http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/ qualcontrol_en.pdf (5) Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30. (6) Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1. (7) Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

13.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/9

(10)

W celu uniknięcia niejasności spowodowanych pokrywa­ niem się następujących po sobie wieloletnich programów, a także ze względu na pewność prawa, należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 901/2009. Należy je jednak nadal stosować w odniesieniu do próbek testowanych w 2010 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

a) zastosowane metody analityczne i uzyskane poziomy spra­ wozdawczości, zgodnie z wytycznymi w sprawie Procedur walidacji metod i kontroli jakości dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy; w przypadku stosowania jakościowych badań przesiewowych, wyniki niższe od poziomu raportowania badania należy oznaczyć jako „nie stwierdzono”; b) granicę oznaczalności stosowaną w krajowych programach kontroli oraz w programach kontroli Unii Europejskiej; c) w przypadkach dozwolonych na podstawie prawodawstwa krajowego szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych środków wykonawczych; d) w przypadku przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) wykaz możliwych powodów przekroczenia NDP, łącznie z odpowiednimi uwagami doty­ czącymi wariantów zarządzania ryzykiem. 2. Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje substancje czynne, metabolity lub produkty rozkładu lub reakcji, państwa członkowskie przekazują sprawozdania z wyników analizy zgodnie z przewidzianą prawem definicją pozostałości. W stosownych przypadkach wyniki dotyczące każdego głównego izomeru lub metabolitu, określone w definicji pozostałości, są przekazywane oddzielnie. Artykuł 4 Rozporządzenie (WE) nr 901/2009 traci moc. Jest ono jednak nadal stosowane w odniesieniu do próbek bada­ nych w 2010 r. Artykuł 5

(11)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W latach 2011, 2012 i 2013 państwa członkowskie pobierają i analizują próbki kombinacji produktów i pozostałości pesty­ cydów, jak określono w załączniku I. Liczbę próbek dla każdego produktu określono w załączniku II. Artykuł 2 1. Partia, z której należy pobrać próbki, zostaje wybrana losowo. Procedura pobierania próbek, w tym liczba jednostek, jest zgodna z dyrektywą 2002/63/WE. 2. Próbki pobierane są zgodnie z definicjami pozostałości zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005. Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przekazują wyniki analiz próbek badanych w 2011 r., 2012 r. i 2013 r. odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2012 r., 2013 r. i 2014 r. Oprócz tych wyników państwa członkowskie przekazują nastę­ pujące informacje:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 269/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 23 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiełbasa lisiecka (ChOG))

 • Dz. U. L269 - 21 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 917/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 19 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 916/2010 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert/fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 5 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 914/2010 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 201013.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.