Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2010-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 6

ZAŁĄCZNIK I Kombinacje pestycydów i produktów, które mają być objęte monitorowaniem

2011 2012 2013

2,4-D (suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D) (***) 4,4'-metoksychlor Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a) Acefat Acetamipryd Akrynatryna Aldikarb (suma aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako aldikarb) Amitraz (amitraz, w tym metabolity zawierające 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz) (***) Amitrol (***) Azynofos etylowy (***) Azynofos metylowy Azoksystrobina Benfurakarb Bifentryna Bitertanol Boskalid Jon bromkowy (***) (zob. uwaga poniżej) Bromopropylat Bromukonazol (suma diastereoizomerów) Bupirymat Buprofezyna Kaptan Karbaryl Karbendazym (suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym)


(a) (f) (a)

(b ) (d) (b), (d)

(c) (e) (c)

(a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c)

(a)

(b )

(c)

(a) (f) (a) (a) (a) (a), (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (d) (b ) (b ) (b ) (b), (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (e) (c) (c) (c) (c), (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

13.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/11

2011

2012

2013

Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran) Karbosulfan Chlordan (suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan) Chlorfenapyr Chlorfenwinfos Chlormekwat (*) Chlorobenzylat (***) Chlorotalonil Chloroprofam (chloroprofam i 3-chloroanilina wyrażone jako chloro profam (zob. uwaga poniżej)) Chloropiryfos Chloropiryfos metylowy Klofentezyna (suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna) (definicją pozostałości jest wyłącznie związek macierzysty dla wszystkich produktów z wyjątkiem zbóż) Chlotianidyna Cyflutryna (cyflutryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) Cypermetryna (cypermetryna, w tym inne mieszaniny izomerów składo­ wych (suma izomerów)) Cyprokonazol Cyprodynil DDT (suma p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE i p,p′-DDD (TDE) wyrażona jako DDT) Deltametryna (cis-deltametryna) Diazynon Dichlofluanid Dichlorfos Dichloran Dikofol (suma izomerów p, p′ i o,p′)

(a)

(b )

(c)

(a) (f)

(b ) (d)

(c) (e)

(a) (a) (a) (f) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (d) (b ) (b )

(c) (c) (c) (e) (c) (c)

(a), (f) (a), (f) (a)

(b), (d) (b), (d) (b )

(c), (e) (c), (e) (c)

(a) (a), (f)

(b ) (b), (d)

(c) (c), (e)

(a), (f)

(b), (d)

(c), (e)

(a) (a) (f)

(b ) (b ) (d)

(c) (c) (e)

(a), (f) (a), (f) (a) (a) (a) (a)

(b), (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c), (e) (c), (e) (c) (c) (c) (c)

L 269/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

2011

2012

2013

Dikrotofos Dieldryna (aldryna i dieldryna łącznie wyrażone jako dieldryna) Difenokonazol Dimetoat (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) Dimetoat Ometoat Dimetomorf Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (***) Difenyloamina Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) Endryna EPN Epoksykonazol Etefon (***) Etion Etofenproks (F) (***) Etoprofos (***) Fenamifos (suma fenamifosu oraz jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) Fenarymol Fenazachina Tlenek fenbutacyny (F) (***) Fenbukonazol Fenheksamid Fenitrotion Fenoksykarb Fenpropatryna

fasola (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a) (a), (f)

(b ) (b), (d)

(c) (c), (e)

(f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

13.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 23 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiełbasa lisiecka (ChOG))

 • Dz. U. L269 - 21 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 917/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 19 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 916/2010 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert/fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 5 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 914/2010 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 201013.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.