Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2010-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/13

2011

2012

2013

Fenpropimorf Fention (suma fentionu i jego analogu tlenowego, ich sulfotlenków i sulfonu wyrażona jako fention) Fenwalerat/esfenwalerat (suma) (suma izomerów RS/SR i RR/SS) Fipronil (suma fipronilu i metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) Fluazyfop (Fluazyfop (fluazyfop-P-butylowy (kwas fluazyfopowy (wolny i sprzężony))) (***) Fludioksonil Flufenoksuron Fluchinkonazol Flusilazol Flutriafol Folpet Formetanat (suma formetanatu i jego soli wyrażona jako chlorowodorek formetanatu) Fostiazat Glifosat (**) Haloksyfop, w tym haloksyfop-R (ester metylowy haloksyfopu-R, halo­ ksyfop-R i koniugaty haloksyfopu-R wyrażone jako haloksyfop-R) (F) (R) (***) HCB Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor) Heksachlorocykloheksan (HCH), izomer alfa Heksachlorocykloheksan (HCH), izomer beta Heksachlorocykloheksan (HCH), (izomer gamma) (lindan) Heksakonazol Heksytiazoks Imazalil Imidachlopryd Indoksakarb (indoksakarb jako suma izomerów S i R)


(a) (a), (f)

(b ) (d)

(c) (c), (e)

(a), (f) (a)

(d) (b )

(c), (e) (c)

(a)

(b )

(c)

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a)

(b ) (b ) (b )

(c) (c) (c)

(f) (f)

(d) (d)

(e) (e)

(f) (f) (f) (a) (a) (a) (a) (a)

(d) (d) (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(e) (e) (e) (c) (c) (c) (c) (c)

L 269/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

2011

2012

2013

Iprodion Iprowalikarb Krezoksym metylowy Lambda-cyhalotryna (lambda-cyhalotryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) Linuron Lufenuron Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation) Grupa manebu (suma wyrażona jako CS2: maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram, ziram) Mepanipyrim i jego metabolit (2-anilino-4-(2-hydroksypropyl)-6-metylo­ pyrimidyna wyrażone jako mepanipyrim) Mepikwat (*) Metalaksyl (metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych włącznie z metalaksylem-M (suma izomerów)) Metkonazol Metamidofos Metydation Metiokarb (suma metiokarbu, sulfotlenku metiokarbu i sulfonu metio­ karbu wyrażona jako metiokarb) Metomyl (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) Metoksyfenozyd Monokrotofos Myklobutanil Nitempyram (***) Oksadiksyl Oksamyl Oksydemeton metylowy (suma oksydemetonu metylowego i S-metylo­ sulfonu demetonu wyrażona jako oksydemeton metylowy) Paklobutrazol

(a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c)

(a)

(b )

(c)

(a) (a)

(b ) (b )

(c) (c)

(a) (a) (a), (f) (a)

(b ) (b ) (b), (d) (b )

(c) (c) (c), (e) (c)

(a) (a) (a) (a) fasola (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a)

(b )

(c)

13.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/15

2011

2012

2013

Paration Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylo­ wego wyrażona jako paration metylowy) Pencykuron Penkonazol Pendimetalina Permetryna (suma permetryny cis- i trans-) Fentoat Fosalon Fosmet (fosmet i fosmet oksonowy wyrażone jako fosmet) Foksym Pyraklostrobina (F) Pirymikarb (suma pirymikarbu i demetylopirymikarbu wyrażona jako pirymikarb) Pirymifos metylowy Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trichlorofenolową wyrażona jako prochloraz) (****) Procymidon Profenofos Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamo­ karb) (***) Propargit Propikonazol Propyzamid Protiokonazol (protiokonazol-destio) (***) Pyrazofos Piretryny Pirydaben Pirymetanil

(a), (f) (a), (f)

(b), (d) (b), (d)

(c), (e) (c), (e)

(a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a), (f) (a)

(b), (d) (b )

(c), (e) (c)

(a) (a), (f) (a)

(b ) (b), (d) (b )

(c) (c), (e) (c)

(a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b ) (d) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c)

L 269/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 23 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiełbasa lisiecka (ChOG))

 • Dz. U. L269 - 21 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 917/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 19 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 916/2010 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert/fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 5 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 914/2010 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 201013.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.