Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 67/2010 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 20

Strona 1 z 11
L 27/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 67/2010 z dnia 30  listopada 2009  r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w  zakresie sieci transeuropejskich

(wersja ujednolicona) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 156, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( ),


2

publiczne lub prywatne organy finansowe. W  niektórych należycie uzasadnionych przypadkach może być rozważa­ ne udzielenie bezpośredniej dotacji dla danej inwestycji.

(6)

Gwarancje kredytowe powinny być udzielane na zasadach komercyjnych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny lub inne organizacje finansowe. Pomoc finansowa Wspólnoty może obejmować całość lub część opłat ponoszonych przez beneficjentów tych gwarancji. Pomoc wspólnotowa jest głównie przeznaczona na przezwyciężenie wszelkich przeszkód finansowych, które mogą pojawiać się we wstępnej fazie projektu. Konieczne jest ustalenie limitu dla pomocy wspólnotowej w  stosunku do całkowitych kosztów inwestycji. Należy jednak ustanowić wyższą stawkę pomocy wspólnotowej w  celu wsparcia ukończenia połączeń transgranicznych w zakresie projektów priorytetowych. Ustanowienie partnerstw publiczno-prywatnych (lub in­ nych form współpracy między sektorami publicznym i prywatnym) wymaga zdecydowanego zaangażowania fi­ nansowego inwestorów instytucjonalnych wystarczająco atrakcyjnego, by zgromadzić kapitał prywatny. Przyznanie finansowej pomocy Wspólnoty w  wymiarze wieloletnim pozwoliłoby na usunięcie niepewności, które spowalniają rozwój projektów. Dlatego należy podjąć środki w  celu przyznania wsparcia finansowego projektom wybranym na podstawie wieloletniego zobowiązania prawnego. Pomoc wspólnotowa powinna być przyznawana dla pro­ jektów na podstawie tego, w  jakim stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów art.  154 Traktatu i  innych celów i priorytetów wynikających z wytycznych, o których mowa w  art.  155 Traktatu. Powinny być również wzięte pod uwagę inne aspekty, takie jak efekt stymulowania finansów publicznych i  prywatnych, bezpośrednie i  pośrednie społeczno-ekonomiczne skutki projektów, w szczególnoś­ ci w zakresie zatrudnienia i oddziaływania na środowisko. Właściwym jest umożliwienie uczestnictwa kapitału podwyższonego ryzyka w  funduszach inwestycyjnych skoncentrowanych priorytetowo na dostarczaniu kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz projektów sieci transeu­ ropejskiej w  wysokości do 1 % kwoty ogółem na okres 2000—2006 r. celem zdobycia doświadczenia w za­ kresie tej formy finansowania. Limit ten może zostać zwiększony do 2 % w następstwie przeglądu funkcjonowa­ nia tego instrumentu. Jest również właściwym przeanali­ zowanie dalszych możliwości jego zwiększania w przyszłości.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z 18 września 1995 r. ustanawiające ogól­ ne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w  zakresie sieci transeuropejskich (3) zostało znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i  zrozumiałości należy sporządzić jego wersję ujednoliconą. Art. 155 Traktatu przewiduje, że Wspólnota tworzy zbiór wytycznych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierun­ ki działań dotyczących sfery sieci transeuropejskich, a tak­ że, że Wspólnota może wspierać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie sieci transeuropejskich. Na mocy tego artykułu, pomoc wspól­ notowa może być przyznawana projektom stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania, które są identyfi­ kowane w ramach wytycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L27 - 33 z 201030.1.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

  • Dz. U. L27 - 1 z 201030.1.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.