Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 43

Każdy operator statków powietrznych posiada jeden rachunek posiadania operatora statków powietrz­ nych. 2. Jeżeli właściwy organ tak zadecyduje, informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać dostarczone krajowemu administratorowi przez operatora w terminie okre­ ślonym w ust. 1. 3. Krajowy administrator otwiera osobny rachunek posia­ dania operatora statków powietrznych dla każdego operatora statków powietrznych w rejestrze Unii w ciągu 40 dni robo­ czych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, i po zatwierdzeniu wymaganej liczby upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 20. Artykuł 17 Otwarcie rachunków weryfikatora w rejestrze Unii 1. Wniosek o otwarcie rachunku weryfikatora w rejestrze Unii składa się krajowemu administratorowi. Osoba, która składa wniosek o otwarcie rachunku, dostarcza informacje wymagane przez krajowego administratora, obejmujące co najmniej informacje określone w załączniku IV i V. 2. Krajowy administrator otwiera rachunek weryfikatora w rejestrze Unii w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, i po zatwier­ dzeniu wymaganej liczby upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 20. Artykuł 18 Warunki posiadania rachunków Niniejszy artykuł nie zawiera przepisów.


1. Składając wniosek o otwarcie rachunku, osoba składająca wniosek wyznacza przynajmniej dwóch upoważnionych przed­ stawicieli, a te osoby z kolei mogą wyznaczyć dodatkowych upoważnionych przedstawicieli, jeżeli zezwala na to administrator rachunku.

L 270/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

2. Wyznaczając upoważnionego przedstawiciela lub dodat­ kowego upoważnionego przedstawiciela, osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku dostarcza informacje wymagane przez administratora. Informacje te obejmują co najmniej doku­ menty i dane osobowe dotyczące wyznaczonej osoby określone w załączniku IX.

3. Krajowy administrator zatwierdza upoważnionego przed­ stawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela lub informuje osobę składającą wniosek o otwarcie rachunku o odmowie zatwierdzenia w ciągu 20 dni roboczych od otrzy­ mania kompletnych informacji wymaganych zgodnie z ust. 2. W przypadku, gdy do przeprowadzenia oceny osoby wyzna­ czonej niezbędny jest dłuższy okres, administrator może prze­ dłużyć czas trwania procesu oceny jednorazowo o najwyżej 20 dni roboczych i powiadamia o tym przedłużeniu osobę składa­ jącą wniosek o otwarcie rachunku.

lub wyznaczaniu upoważnionego przedstawiciela lub dodatko­ wego upoważnionego przedstawiciela, wymagany dowód należy także przedstawić przy zawiadamianiu o zmianach. W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania takiego zawiadomienia i dowodów administrator rachunku aktualizuje informacje doty­ czące posiadacza rachunku lub odmawia dokonania aktualizacji i informuje o tym posiadacza rachunku. Sprzeciw wobec takiej odmowy można zgłosić właściwemu organowi lub organowi stosownemu na mocy prawa krajowego zgodnie z art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 4 lub art. 20 ust. 4.

2. Posiadacz osobistego rachunku posiadania, rachunku posiadania platformy obrotu, rachunku weryfikatora lub rachunku posiadania operatora statków powietrznych nie może sprzedać lub zbyć własności rachunku innej osobie. Posia­ dacz rachunku posiadania operatora może sprzedać lub zbyć swój rachunek jedynie wraz z instalacją mu przypisaną.

4. Jeżeli krajowy administrator odmówił zatwierdzenia upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnio­ nego przedstawiciela, osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku może zgłosić sprzeciw wobec tej odmowy do właści­ wego organu lub organu stosownego zgodnie z prawem krajowym, który poleci krajowemu administratorowi zatwier­ dzenie lub podtrzyma odmowę, wydając uzasadnioną decyzję. Odmowa zatwierdzenia może wynikać z faktu, że wobec osoby wyznaczonej jako upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel prowadzone jest dochodzenie w sprawie udziału w oszustwie obejmującym uprawnienia lub jednostki Kioto, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych poważnych przestępstwach, w których rachunek mógłby stanowić narzędzie, lub też z innych powodów określonych w prawie krajowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.