Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 43

Artykuł 23 Zamknięcie rachunków posiadania operatora 1. Właściwy organ powiadamia krajowego administratora w ciągu 10 dni roboczych o uchyleniu lub wygaśnięciu zezwo­ lenia na emisję gazów cieplarnianych dla danej instalacji, wskutek czego nie jest ona objęta żadnym takim pozwoleniem. Właściwy organ powiadamia również krajowego administratora w ciągu 10 dni roboczych, jeżeli dowie się, że instalacja została zamknięta bez powiadomienia właściwego organu. W ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia przez właściwy organ, krajowy administrator zapisuje w rejestrze Unii datę wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Jeżeli instalacja zostaje zamknięta bez wygaśnięcia zezwolenia, jako datę wygaś­ nięcia zapisuje się datę zamknięcia przekazaną przez właściwy organ.


2. Jeżeli występuje dodatnie saldo uprawnień lub jednostek Kioto na rachunku, do którego dostęp zawieszono zgodnie z art. 27 ust. 3, właściwy organ może wymagać w poleceniu wydanym zgodnie z art. 28 ust. 1, aby uprawnienia zostały natychmiast przeniesione na stosowny krajowy rachunek posia­ dania uprawnień, a jednostki Kioto na stosowny rachunek posiadania trony PzK.

2. Krajowy administrator może zamknąć rachunki posia­ dania operatora do dnia 30 czerwca roku następującego po roku wygaśnięcia zezwolenia, jeżeli dana instalacja umorzyła ilość uprawnień i jednostek Kioto co najmniej równą ilości jej zweryfikowanych emisji.

SEKCJA 4

Zawieszenie dostępu do rachunków Artykuł 27 Zawieszenie dostępu do rachunków 1. Administrator może zawiesić dostęp upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawi­ ciela do wszelkich rachunków w jego rejestrze lub do procesów, do których upoważniony przedstawiciel miałby dostęp w przeciwnym wypadku, jeżeli administrator wie lub ma uzasadnione powody sądzić, że upoważniony przedstawiciel dokonał:

Artykuł 24 Zamknięcie rachunków posiadania operatora statków powietrznych Rachunki posiadania operatora statków powietrznych są zamy­ kane przez krajowego administratora, jedynie jeżeli zlecił mu to właściwy organ wskutek odkrycia przez ten organ – w wyniku powiadomienia przez posiadacza rachunku lub otrzymania innych dowodów – że operator statków powietrznych dokonał połączenia z innym operatorem statków powietrznych lub na stałe zaprzestał prowadzenia całej działalności objętej załączni­ kiem I do dyrektywy 2003/87/WE.

a) próby dostępu do rachunków lub procesów, do których dostępu nie jest upoważniony;

Artykuł 25 Zamknięcie rachunków weryfikatora 1. Krajowy administrator zamyka rachunek weryfikatora w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku weryfikatora o zamknięcie rachunku.

b) wielokrotnych prób dostępu do rachunku lub procesu przy użyciu niezgodnej nazwy użytkownika lub hasła; lub

c) próby, lub dokonuje prób, osłabienia zabezpieczenia rejestru lub systemu rejestrów.

L 270/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

2. Administrator może zawiesić dostęp wszystkich upoważ­ nionych przedstawicieli lub dodatkowych upoważnionych przedstawicieli do danego rachunku, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

prawa krajowego, który poleci krajowemu administratorowi zniesienie zawieszenia lub podtrzyma zawieszenie, wydając uzasadnioną decyzję.

a) posiadacz rachunku zmarł bez prawnego następcy lub prze­ stał istnieć jako osoba prawna;

6. Właściwy organ lub, w przypadku rachunków w rejestrze Unii, Centralny Administrator, może również polecić administratorowi dokonanie zawieszenia.

b) posiadacz rachunku nie uiścił opłat;

c) posiadacz rachunku naruszył warunki mające zastosowanie do rachunku;

d) posiadacz rachunku nie udzielił zgody na zmiany warunków dokonane przez krajowego administratora i Centralnego Administratora;

7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.