Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 43

Jeżeli zawieszono dostęp do rachunku posiadania plat­ formy obrotu, administrator zawiesza również dostęp do rachunków użytkowników przez platformę obrotu zapewniony zgodnie z art. 19 ust. 3. Jeżeli zawieszono dostęp upoważnio­ nych przedstawicieli i dodatkowych upoważnionych przedsta­ wicieli do rachunku posiadania platformy obrotu, administrator zawiesza również ich dostęp do rachunków użytkowników przez platformę obrotu zapewniony zgodnie z art. 19 ust. 3.

e) posiadacz rachunku nie dostarczył dowodów wymaganych przy zmianie informacji dotyczących rachunku lub wymaga­ nych w związku z podaniem informacji dla nowego rachunku;


8. Jeżeli posiadacz rachunku posiadania operatora lub rachunku posiadania operatora statków powietrznych nie może dokonać umorzenia w ciągu 10 dni roboczych przed terminem umorzenia określonym w art. 12 ust. 2a i 3 dyrek­ tywy 2003/87/WE ze względu na zawieszenie zgodnie z ust. 1 i 2, krajowy administrator umarza liczbę uprawnień i ERU oraz CER określoną przez posiadacza rachunku, na wniosek posia­ dacza rachunku oraz po przedłożeniu dowodów potwierdzają­ cych tożsamość upoważnionego przedstawiciela.

f) posiadacz rachunku nie utrzymał wymaganej minimalnej liczby upoważnionych przedstawicieli dla danego rachunku; Artykuł 28 g) posiadacz rachunku nie spełnił wymogu państwa członkow­ skiego, przewidującego, aby upoważniony przedstawiciel miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego administratora rachunku; Zamknięcie rachunków i usunięcie upoważnionego przedstawiciela z inicjatywy administratora 1. Jeżeli sytuacja, która spowodowała zawieszenie dostępu do rachunków zgodnie z art. 27, nie została rozwiązana w rozsądnym okresie pomimo wielokrotnych powiadomień, właściwy organ może polecić krajowemu administratorowi zamknięcie tych osobistych rachunków posiadania lub rachunków posiadania platformy obrotu, do których dostęp został zawieszony.

h) posiadacz rachunku nie spełnił wymogu państwa członkow­ skiego, przewidującego, aby posiadacz rachunku miał stałą siedzibę lub był zarejestrowany w państwie członkowskim administratora rachunku.

3. Krajowy administrator może zawiesić dostęp do osobis­ tego rachunku posiadania lub rachunku posiadania platformy obrotu, jeżeli uzna, że należało odmówić ich otwarcia zgodnie z art. 13 ust. 3 lub art. 14 ust. 3.

4. Administrator rachunku znosi zawieszenie natychmiast po rozwiązaniu sytuacji, która spowodowała to zawieszenie.

2. Jeżeli osobisty rachunek posiadania wykazuje zerowe saldo i w ciągu roku nie zostały zapisane w nim żadne trans­ akcje, krajowy administrator może powiadomić posiadacza rachunku, że jego osobisty rachunek posiadania zostanie zamknięty w ciągu 40 dni roboczych, chyba że krajowy admi­ nistrator otrzyma w ciągu tego okresu wniosek posiadacza rachunku o jego utrzymanie. Jeżeli krajowy administrator nie otrzyma takiego wniosku od posiadacza rachunku, może zamknąć rachunek.

5. Posiadacz rachunku może w ciągu 30 dni kalendarzowych zgłosić sprzeciw wobec zawieszenia dostępu zgodnie z ust. 1 i 3 właściwemu organowi lub organowi stosownemu na mocy

3. Krajowy administrator zamyka rachunek posiadania operatora, jeżeli właściwy organ polecił mu jego zamknięcie, ponieważ nie istnieją uzasadnione podstawy, aby spodziewać się dalszego umorzenia uprawnień przez operatora instalacji.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/13

4. Krajowy administrator może usunąć upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawi­ ciela, jeżeli uzna, że powinna zostać wydana odmowa zatwier­ dzenia upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z art. 20 ust. 3, a w szczególności jeżeli odkryje, że dokumenty i informacje doty­ czące danych osobowych dostarczone przy wyznaczaniu były fałszywe lub błędne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.