Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 43

kowane. Właściwy organ może zdecydować, że zamiast krajo­ wego administratora za oznaczanie emisji w rejestrze Unii jako zweryfikowane odpowiada weryfikator.

5. Posiadacz rachunku może zgłosić właściwemu organowi sprzeciw wobec zamknięcia rachunku zgodnie z ust. 1 lub wobec usunięcia upoważnionego przedstawiciela lub dodatko­ wego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z ust. 4 w ciągu 30 dni kalendarzowych, zaś właściwy organ poleca krajowemu administratorowi przywrócenie rachunku lub upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawi­ ciela lub podtrzymuje zamknięcie lub usunięcie, wydając uzasadnioną decyzję.


6. Właściwy organ może polecić krajowemu administrato­ rowi skorygowanie rocznych zweryfikowanych emisji dla danej instalacji lub danego operatora statków powietrznych w celu zapewnienia zgodności ze szczegółowymi wymogami ustanowionymi przez państwo członkowskie zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 2003/87/WE, poprzez wprowa­ dzenie skorygowanych zweryfikowanych lub szacunkowych emisji dla danej instalacji lub danego operatora statków powietrznych za dany rok do rejestru Unii.

ROZDZIAŁ V ZWERYFIKOWANE EMISJE I ZGODNOŚĆ

7. Jeżeli w dniu 1 maja każdego roku nie zapisano w rejestrze Unii zweryfikowanych emisji dla instalacji lub opera­ tora statków powietrznych za poprzedni rok lub udowodniono, że zweryfikowane emisje są nieprawidłowe, zastępcza szacun­ kowa liczba wprowadzona do rejestru Unii zostanie obliczona tak dokładnie, jak to tylko możliwe, zgodnie ze szczegółowymi wymogami ustanowionymi przez państwo członkowskie zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 29 Dane dotyczące zweryfikowanych emisji instalacji lub operatora statków powietrznych 1. Przed zgłoszeniem rocznych danych dotyczących emisji w rejestrze Unii każdy operator i operator statków powietrz­ nych wybiera weryfikatora spośród weryfikatorów zarejestrowa­ nych u krajowego administratora zarządzającego jego rachun­ kiem. Jeżeli operator lub operator statków powietrznych jest również weryfikatorem, nie może on wybrać siebie jako wery­ fikatora. Blokowanie Artykuł 30 rachunków wskutek zweryfikowanych emisji niezgłoszenia

1. Jeżeli w dniu 1 kwietnia każdego roku nie zapisano w rejestrze Unii rocznych zweryfikowanych emisji dla instalacji lub operatora statków powietrznych za poprzedni rok, rejestr Unii nadaje odpowiedniemu rachunkowi posiadania operatora lub rachunkowi posiadania operatora statków powietrznych status zablokowany.

2. Krajowy administrator wprowadza dane dotyczące emisji za dany rok między dniem 1 stycznia a 31 marca następnego roku. Dane dotyczące emisji danej instalacji za dany rok można również wprowadzić w trakcie tego roku, jeżeli zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych tej instalacji wygasło. Właściwy organ może zdecydować, że zamiast krajowego administratora za wprowadzanie danych w terminie określonym powyżej odpowiedzialny jest posiadacz rachunku lub weryfikator (łącznie z właściwymi organami działającymi jako weryfikatorzy).

2. Gdy wszystkie zaległe zweryfikowane emisje instalacji lub operatora statków powietrznych za dany rok zostaną zapisane w rejestrze Unii, rejestr Unii nadaje rachunkowi status otwarty.

Artykuł 31 Obliczenia liczb statusu zgodności 1. W dniu 1 maja każdego roku rejestr Unii określa liczbę statusu zgodności za ubiegły rok dla każdej instalacji i każdego operatora statków powietrznych z otwartym lub zablokowanym rachunkiem posiadania operatora lub rachunkiem posiadania operatora statków powietrznych przez obliczenie sumy wszyst­ kich umorzonych za bieżący okres uprawnień, jednostek CER i ERU zmniejszonej o sumę wszystkich zweryfikowanych emisji w bieżącym okresie do bieżącego roku włącznie i zwiększonej o czynnik korekty.

3. Roczne dane dotyczące emisji zgłasza się w formacie określonym w załączniku X.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.