Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 43

4. Po pomyślnej weryfikacji sprawozdania operatora w sprawie emisji z instalacji za poprzedni rok lub sprawozdania operatora statków powietrznych w sprawie emisji działalności lotniczej prowadzonej w poprzednim roku, przeprowadzonej zgodnie z art. 15 ust 1, weryfikator zatwierdza roczne zwery­ fikowane emisje.

5. Emisje zatwierdzone zgodnie z ust. 4 zostają oznaczone w rejestrze Unii przez krajowego administratora jako zweryfi­

2. Czynnik korekty, o którym mowa w ust. 1, wynosi zero, jeżeli liczba statusu zgodności dla ostatniego roku poprzedniego okresu była większa od zera, ale pozostaje na poziomie liczby statusu zgodności dla ostatniego roku poprzedniego okresu, jeśli liczba ta jest mniejsza lub równa zero.


L 270/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

3. Rejestr Unii zapisuje liczbę statusu zgodności dla każdej instalacji i każdego operatora statków powietrznych.

na mocy art. 24 dyrektywy 2003/87/WE i nie obejmują jakichkolwiek instalacji wykluczonych tymczasowo na mocy art. 27 dyrektywy 2003/87/WE;

Artykuł 32 Nieaktywne rachunki posiadania powietrznych operatora statków

1. Jeżeli w terminie umorzenia uprawnień określonym w art. 12 ust. 2a dyrektywy 2003/87/WE w rejestrze Unii zapisano, zgodnie z art. 29, wartość zweryfikowanych emisji operatora statków powietrznych za ubiegły rok równą 0, rejestr Unii nadaje danemu rachunkowi posiadania operatora statków powietrznych status nieaktywny.

e) przydzielone uprawnienia: uprawnienia, które mają być przydzielone na określony rok dla danej instalacji, są wpisy­ wane do komórki łączącej ten rok z komórką kodu identy­ fikacyjnego instalacji.

2. Tabele krajowego planu rozdziału uprawnień mają format określony w załączniku XI.

Artykuł 34 2. Rejestr Unii nadaje rachunkowi status aktywny, jeżeli wartość zweryfikowanych emisji za rok przed rokiem bieżącym nie wynosi 0. Unijna tabela rozdziału uprawnień w lotnictwie 1. EUTL zawiera jedną unijną tabelę rozdziału uprawnień w lotnictwie na rok 2012. Tabela zawiera następujące infor­ macje:

ROZDZIAŁ VI TRANSAKCJE SEKCJA 1

a) całkowita liczba uprawnień na mocy rozdziału II, które mają zostać przydzielone w Unii w 2012 r.;

Alokacja i wydawanie przydziałów Artykuł 33 Tabele krajowego planu rozdziału uprawnień 1. EUTL zawiera jedną tabelę krajowego planu rozdziału uprawnień dla każdego państwa członkowskiego na okres 2008–2012. Tabele krajowego planu rozdziału uprawnień zawierają następujące informacje:

b) liczba uprawnień na mocy rozdziału II już przydzielonych nieodpłatnie każdemu posiadaczowi rachunku wymienio­ nemu w tabeli;

c) liczba uprawnień na mocy rozdziału II nieprzydzielonych jeszcze przez państwa członkowskie, wymienionych oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego;

a) całkowita liczba uprawnień, które mają zostać wydane insta­ lacjom: w pojedynczej komórce – całkowita liczba upraw­ nień, które zostaną wydane instalacjom na okres objęty krajowym planem rozdziału uprawnień;

d) tożsamość odbiorców alokacji (w przypadku uprawnień przydzielonych w drodze aukcji, odbiorcą jest organizator aukcji).

2. Unijna tabela rozdziału uprawnień w lotnictwie ma format określony w załączniku XII.

b) całkowita liczba uprawnień nieprzydzielonych obecnie dzia­ łającym instalacjom (rezerwa): w pojedynczej komórce – całkowita liczba uprawnień (wydanych lub nabytych), które odłożono dla nowych instalacji oraz w celu sprzedaży w drodze aukcji na okres objęty krajowym planem rozdziału uprawnień;

Artykuł 35 Wprowadzenie tabeli krajowego planu uprawnień do EUTL rozdziału

c) lata: w pojedynczych komórkach dla każdego roku spośród lat objętych krajowym planem rozdziału uprawnień w porządku rosnącym;

1. Co najmniej na 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu 2008–2012 każde państwo członkowskie zgłasza Komisji swoją tabelę krajowego planu rozdziału uprawnień odpowiadającą decyzji podjętej na mocy art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.