Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 43

2. O ile zostało to przewidziane dla instalacji w krajowym planie rozdziału uprawnień państwa członkowskiego, krajowy administrator może przekazać tę część w późniejszym terminie każdego roku.

SEKCJA 2

Przekazywanie uprawnień i jednostek Kioto Artykuł 43 Przekazywanie uprawnień przez posiadaczy rachunków Na wniosek posiadacza rachunku rejestr Unii przekazuje upraw­ nienia posiadane na jego rachunku w rejestrze Unii na inny rachunek w rejestrze Unii, chyba że taki przekaz jest niemoż­ liwy ze względu na status rachunku inicjującego lub rodzaj uprawnień, które mogą być utrzymywane przez rachunek przyj­ mujący zgodnie z art. 8 ust. 3.


3. Jeżeli instalacji przydzielono dodatkowe uprawnienia na mocy rozdziału III w tabeli krajowego planu rozdziału upraw­ nień w wyniku korekty zgodnie z art. 37, krajowy administrator przekazuje dodatkowo przydzielone uprawnienia na mocy rozdziału III na bieżący rok z krajowego rachunku posiadania uprawnień na stosowny otwarty rachunek posiadania operatora, gdy poleci mu to właściwy organ.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/17

Artykuł 44 Przekazywanie jednostek Kioto rachunków przez posiadaczy

2. Uprawnienia na mocy rozdziału II mogą umarzać tylko operatorzy statków powietrznych.

Na wniosek posiadacza rachunku rejestr Unii przekazuje jedno­ stki Kioto posiadane na jego rachunku w rejestrze Unii na inny rachunek w rejestrze Unii lub w rejestrze PzK, chyba że taki przekaz jest niemożliwy ze względu na status rachunku inicju­ jącego lub rodzaj jednostek Kioto, które mogą być utrzymy­ wane przez rachunek przyjmujący zgodnie z art. 8 ust. 3. Artykuł 45 Minimalne utrzymywanie uprawnień na mocy rozdziału III na rachunkach posiadania w rejestrze Unii zarządzanych przez jedno państwo członkowskie 1. EUTL odrzuca proponowany przekaz, jeżeli w wyniku proponowanego przekazu uprawnień przez posiadacza rachunku zgodnie z art. 43 całkowita ilość uprawnień na mocy rozdziału III na okres 2008–2012 znajdujących się na wszystkich rachunkach rejestru Unii zarządzanych przez krajo­ wego administratora danego państwa członkowskiego spadłaby poniżej ilości jednostek Kioto, która musi być utrzymana w rejestrze PzK tego państwa członkowskiego na mocy decyzji 11/CMP.1 jako rezerwa na okres zobowiązania, zmniejszonej o ilość jednostek Kioto znajdujących się obecnie w rejestrze PzK tego państwa członkowskiego poza rachunkiem depozy­ towym ETS AAU i rachunkiem anulowania. 2. EUTL odrzuca proponowany przekaz, jeżeli w wyniku proponowanego przekazu uprawnień przez posiadacza rachunku zgodnie z art. 43 całkowita ilość uprawnień na mocy rozdziału III na okres 2008–2012 znajdujących się na wszystkich rachunkach rejestru Unii zarządzanych przez krajo­ wych administratorów piętnastu najstarszych państw członkow­ skich spadłaby poniżej ilości jednostek Kioto, która musi być utrzymana w rejestrach PzK tych państw członkowskich na mocy decyzji 11/CMP.1 jako rezerwa na okres zobowiązania Unii Europejskiej, zmniejszonej o ilość jednostek Kioto znajdu­ jących się obecnie w rejestrach PzK tych państw członkowskich poza rachunkami depozytowymi ETS AAU i rachunkami anulo­ wania.

SEKCJA 3

3. Uprawnienie, które zostało już umorzone, nie może zostać umorzone ponownie.

Artykuł 47 Umorzenie uprawnień na polecenie właściwego organu Na polecenie właściwego organu krajowy administrator umarza część lub całość całkowitej ilości wydanych uprawnień, która została przydzielona instalacji lub operatorowi statków powietrznych na określony rok, przez zapisanie liczby umorzo­ nych uprawnień dla tej instalacji lub operatora statków powietrznych w bieżącym okresie.

Artykuł 48 Umarzanie jednostek CER i ERU 1. Umorzenie przez operatora jednostek CER i ERU zgodnie z art. 11a dyrektywy 2003/87/WE odbywa się poprzez złożenie przez operatora wniosku do rejestru Unii o:

a) przesunięcie określonej liczby jednostek CER lub ERU za okres 2008–2012 z właściwego rachunku posiadania opera­ tora na:

(i) rachunek posiadania strony PzK zarządzającego państwa członkowskiego, w przypadku rachunków zarządzanych przez państwa członkowskie z rejestrem PzK;

(ii) rachunek anulowania w rejestrze Unii, w przypadku rachunków zarządzanych przez państwa członkowskie bez rejestru PzK;

Umarzanie uprawnień, ERU i CER Artykuł 46 Umarzanie uprawnień 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.