Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 43

1), zaś rejestr Unii przechowujący wszystkie uprawnienia zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/87/WE powinien zawierać rachunki zarządzania i rachunki użytkowników wymagane do celów realizacji tej dyrektywy. Każdy taki rachunek powinien być utwo­ rzony zgodnie ze znormalizowanymi procedurami w celu zapewnienia integralności systemu rejestrów oraz publicznego dostępu do informacji przechowywa­ nych w tym systemie.

Kioto. Należy umożliwić to równoprawne uczestnictwo poprzez specjalne mechanizmy w ramach rejestru Unii.


(9)

(6)

Każdy rejestr utworzony zgodnie z art. 6 decyzji nr 280/2004/WE powinien wydawać jednostki przy­ znanej emisji (zwanej dalej AAU) zgodnie z decyzją 13/CMP.1, zaś uprawnienia powinny być wydawane przez rejestr Unii. Należy dopilnować, aby w rejestrach utworzonych zgodnie z art. 6 decyzji nr 280/2004/WE był przechowywany depozyt jednostek AAU równy ilości uprawnień wydanych przez nie w rejestrze Unii, tak aby dla każdej transakcji z udziałem uprawnień mogło nastąpić odpowiednie przekazanie jednostek AAU poprzez mechanizm rozliczeniowy na końcu każdego okresu.

EUTL powinien wykonywać automatyczne kontrole wszystkich procesów w systemie rejestrów dotyczących uprawnień, zweryfikowanych emisji, rachunków i jednostek Kioto, a ITL powinien wykonywać automa­ tyczne kontrole procesów dotyczących jednostek Kioto w celu dopilnowania, aby nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. Procesy, dla których wyniki tych kontroli będą negatywne, zostaną przerwane w celu zapewnienia zgod­ ności transakcji w systemie rejestrów Unii z wymogami dyrektywy 2003/87/WE oraz wymogami opracowanymi na mocy UNFCCC i protokołu z Kioto.

(10)

W celu ochrony bezpieczeństwa informacji znajdujących się w zintegrowanym systemie rejestrów należy zasto­ sować odpowiednie i zharmonizowane wymogi w zakresie uwierzytelniania i praw dostępu oraz przecho­ wywać zapisy dotyczące wszystkich procesów, opera­ torów i osób w systemie rejestrów.

(11) (7)

Jako że państwa członkowskie nie mają wpływu na to, jaką ilość uprawnień posiadacze rachunków zdeponują w ich rejestrach, wszelkie potencjalne przyszłe międzyna­ rodowe ograniczenia deponowania AAU służących jako depozyt dla wydanych uprawnień powodowałyby poważne problemy dla tych rejestrów, w których prze­ chowywana jest nieproporcjonalna ilość takich upraw­ nień. Aby zagwarantować, że ryzyko państw członkow­ skich w tym zakresie jest rozłożone równo między wszystkie państwa członkowskie, mechanizm rozlicze­ niowy należy utworzyć w sposób zapewniający, że po jego zakończeniu ilość AAU przechowywanych na rachunku rozliczeniowym rejestru Unii jest równa ilości uprawnień zdeponowanych w okresie 2008–2012.

Centralny Administrator powinien zapewnić ograniczenie do minimum przerw w działaniu systemu rejestrów poprzez podejmowanie wszelkich zasadnych kroków w celu zapewnienia dostępności rejestru Unii i EUTL oraz poprzez zapewnienie solidnych systemów i procedur dla zabezpieczenia wszystkich informacji.

(12)

(8)

Transakcje z udziałem uprawnień w rejestrze Unii powinny być przeprowadzane za pośrednictwem łącza komunikacyjnego obejmującego EUTL, natomiast trans­ akcje z udziałem jednostek Kioto powinny być przepro­ wadzane poprzez łącze komunikacyjne obejmujące zarówno EUTL, jak i międzynarodowy dziennik trans­ akcji UNFCCC (zwany dalej ITL). Należy przyjąć przepisy w celu zapewnienia możliwości kontynuowania równo­ prawnego uczestnictwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji przez państwa członkowskie, które nie są w stanie wydawać jednostek AAU na mocy protokołu z Kioto, ponieważ nie posiadają wiążą­ cych zobowiązań w sprawie ograniczenia emisji. Uczest­ nictwo to nie byłoby możliwe w okresie 2008–2012, gdyż w odróżnieniu od wszystkich pozostałych państw członkowskich, te państwa członkowskie nie byłyby w stanie wydawać uprawnień powiązanych z jednostkami AAU uznanymi na mocy protokołu z

System rejestrów powinien umożliwić włączenie lotnictwa do systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii od dnia 1 stycznia 2012 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.