Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 43

SEKCJA 6

Mechanizmy księgowania Artykuł 52 Minimalna zdeponowana ilość na rachunku depozytowym ETS AAU 1. EUTL zapisuje minimalną zdeponowaną ilość dla każdego państwa członkowskiego. W przypadku państw członkowskich z rejestrem PzK EUTL zapobiega przekazom jednostek Kioto

4. Centralny Administrator odejmuje daną ilość od mini­ malnej zdeponowanej ilości zapisanej w EUTL po dokonaniu transakcji rozliczeniowych zgodnie z art. 56. Odjęta ilość jest równa całkowitej ilości uprawnień na mocy rozdziału III umorzonych przez rachunki użytkowników zarządzane przez krajowego administratora państwa członkowskiego za okres 2008–2012, do której dodano wartość rozliczenia obliczoną zgodnie z art. 56 ust. 3.


Artykuł 53 Ilość wejściowa i wejściowy rachunek depozytowy 1. EUTL zapisuje ilość wejściową dla każdego państwa człon­ kowskiego bez rejestru PzK.

L 270/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

2. EUTL dodaje ilość wejściową po przekazaniu uprawnień na mocy rozdziału III z rachunku użytkownika zarządzanego przez państwo członkowskie bez rejestru PzK na rachunek użytkownika zarządzany przez inne państwo członkowskie, zaś dodana ilość jest równa ilości przekazanych uprawnień na mocy rozdziału III. 3. EUTL odejmuje daną ilość od ilości wejściowej po prze­ kazaniu uprawnień na mocy rozdziału III z rachunku użytkow­ nika zarządzanego przez państwo członkowskie na rachunek użytkownika zarządzany przez państwo członkowskie bez rejestru PzK, zaś odjęta ilość jest równa ilości przekazanych uprawnień na mocy rozdziału III. 4. EUTL nie zezwala na przekaz uprawnień na mocy rozdziału III z rachunków zarządzanych przez państwo człon­ kowskie bez rejestru PzK, w wyniku którego ilość wejściowa byłaby wyższa od ilości jednostek Kioto znajdującej się na wejściowym rachunku depozytowym tego państwa członkow­ skiego. 5. Do dnia 1 lipca 2013 r. lub do dnia zakończenia rozli­ czenia określonego w art. 56, w zależności od tego, która data jest późniejsza, EUTL nie zezwala na przekaz jednostek Kioto z wejściowego rachunku depozytowego danego państwa człon­ kowskiego bez rejestru PzK, w wyniku którego ilość na wejściowym rachunku depozytowym tego państwa członkow­ skiego byłaby niższa, niż ilość wejściowa. 6. Po dniu 1 lipca 2013 r. lub po zakończeniu rozliczenia określonego w art. 56, w zależności od tego, która data jest późniejsza, Centralny Administrator zeruje ilość wejściową i opróżnia wejściowy rachunek depozytowy poprzez przekazy w następującej kolejności: a) przekazy zgodnie z art. 54 ust. 2; b) przekazy na rachunek depozytowy ETS AAU państwa człon­ kowskiego obsługiwany przez rachunek wejściowy do ilości wymaganej do zapewnienia zdeponowania wszystkich uprawnień na mocy rozdziału III zgodnie z art. 57; c) przekazy na rachunek posiadania strony PzK Unii Europej­ skiej do ilości równej ilości wszelkich poprzednich prze­ kazów z tego rachunku na wejściowy rachunek depozytowy; d) przekazy na rachunek posiadania strony PzK państwa człon­ kowskiego obsługiwany przez wejściowy rachunek depozy­ towy. Artykuł 54 Odkładanie jednostek AAU względem umarzania uprawnień na mocy rozdziału III przez operatorów statków powietrznych 1. Do dnia 5 maja 2013 r. i następnie co roku administra­ torzy rejestru PzK państw członkowskich z rejestrem PzK prze­

kazują na rachunek umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego w rejestrze Unii ilość jednostek AAU równą ilości uprawnień na mocy rozdziału III umorzonych przez opera­ torów statków powietrznych na bieżący okres zgodnie z art. 46 od dnia 1 maja poprzedniego roku do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. 2. Do dnia 1 lipca 2013 r. lub do dnia zakończenia rozli­ czenia określonego w art. 56, w zależności od tego, która data jest późniejsza, Centralny Administrator przekazuje z wejściowego rachunku depozytowego państwa członkow­ skiego bez rejestru PzK na rachunek umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego w rejestrze Unii ilość jednostek Kioto równą niższej z poniższych: a) całkowita ilość uprawnień na mocy rozdziału III umorzo­ nych z rachunków posiadania operatora statków powietrz­ nych zarządzanych przez to państwo członkowskie bez rejestru PzK; b) całkowita ilość jednostek znajdujących się na rachunku wejściowym. Artykuł 55 Anulowanie jednostek Kioto względem uprawnień na mocy rozdziału III usunięcia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.