Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 43

Ilości przekazane w ten sposób składają się w miarę możliwości z jednostek AAU. Jeżeli ilość jednostek AAU na rachunku umarzania jedno­ stek Kioto dla sektora lotniczego nie jest wystarczająca do ukończenia wszystkich przekazów, Centralny Administrator przekazuje jednostki AAU w pierwszej kolejności tym państwom członkowskim, których krajowe emisje z lotnictwa są niższe niż ilość jednostek AAU, jaką przekazały na rachunek umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego zgodnie z art. 54 ust. 1.


2. Jeżeli stan rachunku umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego jest niewystarczający do wykonania prze­ kazu, o którym mowa w ust. 1, wszystkie ilości, które mają zostać przekazane, należy zmniejszyć o współczynnik równy całkowitej ilości jednostek na rachunku umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego, podzielonej przez całkowitą ilość jednostek, które mają zostać przekazane.

ROZDZIAŁ VII WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU REJESTRÓW SEKCJA 1

Dostępność Artykuł 59 Dostępność i wiarygodność rejestru Unii i EUTL 1. EUTL odpowiada na wszelkie komunikaty każdego rejestru w ciągu 24 godzin od ich otrzymania.

2. Centralny Administrator podejmuje wszelkie rozsądne kroki w celu zapewnienia, aby:

a) rejestr Unii był dostępny dla posiadaczy rachunków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

b) łącza komunikacyjne między rejestrem Unii a EUTL, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, były utrzymywane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

c) istniały sprzęt i oprogramowanie zastępcze niezbędne na wypadek awarii głównego sprzętu i oprogramowania;

d) rejestr Unii i EUTL udzielały szybkiej odpowiedzi na zapy­ tania posiadaczy rachunków.

L 270/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

3. Centralny Administrator zapewnia obecność w rejestrze Unii i EUTL rzetelnych systemów i procedur zabezpieczenia wszystkich danych i szybkiego odzyskania wszystkich danych i operacji w razie katastrofy.

3. Łączność pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami lub platformami obrotu i zabezpieczonym obszarem rejestru Unii jest szyfrowana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

4. Centralny Administrator ogranicza do minimum przerwy w pracy rejestru Unii i EUTL.

Artykuł 60 Pomoc techniczna 1. Krajowi administratorzy zapewniają pomoc posiadaczom rachunków w rejestrze Unii zarządzanym przez nich poprzez krajowe działy pomocy technicznej.

4. Centralny Administrator podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby nie doszło do nieupoważnionego dostępu do zabezpieczonego obszaru na stronie internetowej rejestru Unii.

2. Centralny Administrator zapewnia pomoc krajowym administratorom poprzez centralny dział pomocy technicznej, aby wspomóc je w świadczeniu pomocy zgodnie z ust. 1.

5. Jeżeli naruszono bezpieczeństwo danych uwierzytelniają­ cych upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważ­ nionego przedstawiciela, upoważniony przedstawiciel lub dodat­ kowy upoważniony przedstawiciel natychmiast informuje admi­ nistratora rachunku o tym fakcie i składa wniosek o zmianę danych uwierzytelniających.

Artykuł 63

SEKCJA 2

Ochrona i uwierzytelnianie Artykuł 61 Uwierzytelnianie rejestrów i EUTL 1. Tożsamość rejestru Unii jest uwierzytelniana w EUTL poprzez cyfrowe certyfikaty oraz nazwy użytkowników i hasła określone w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

Uwierzytelnianie i zatwierdzanie upoważnionych przedstawicieli w rejestrze Unii 1. Rejestr Unii nadaje każdemu upoważnionemu przedstawi­ cielowi lub dodatkowemu upoważnionemu przedstawicielowi nazwę użytkownika i hasło służące ich uwierzytelnieniu w celu dostępu do rejestru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.