Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 43

Automatyczne kontrole, zapisywanie i kończenie procesów Artykuł 66 Automatyczne kontrole procesów 1. Wszystkie procesy muszą spełniać ogólne wymogi infor­ matyczne związane z elektronicznym systemem przesyłania wiadomości zapewniające skuteczne przeczytanie, sprawdzenie i zapisanie procesu przez rejestr Unii. Wszystkie procesy muszą spełniać szczególne wymogi związane z danym procesem okre­ ślone w rozdziałach IV-VI niniejszego rozporządzenia.

4. Jeżeli administrator zda sobie sprawę z zaistnienia sytuacji, która wymaga całkowitego zawieszenia dostępu do jego systemu, informuje on Centralnego Administratora i posiadaczy rachunków z takim wyprzedzeniem, z jakim jest to możliwe. Centralny Administrator informuje następnie jak najszybciej wszystkich pozostałych administratorów.


5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, zawierają praw­ dopodobny czas trwania zawieszenia i są wyraźnie wyekspono­ wane w publicznym obszarze strony internetowej rejestru PzK lub w publicznym obszarze strony internetowej EUTL.

2. EUTL przeprowadza automatyczne kontrole wszystkich procesów w celu wykrycia nieprawidłowości, zwanych dalej „rozbieżnościami”, wskutek których proponowane procesy nie są zgodne z wymogami dyrektywy 2003/87/WE i niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 65 Zawieszenie procesów 1. Komisja może polecić Centralnemu Administratorowi tymczasowe zawieszenie przyjmowania przez EUTL części lub wszystkich procesów pochodzących z rejestru PzK, jeżeli rejestr ten nie jest obsługiwany i utrzymywany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, oraz natychmiast informuje o tym fakcie administratora rejestru PzK.

Artykuł 67 Wykrywanie rozbieżności 1. W przypadku procesów ukończonych poprzez bezpo­ średnie łącze komunikacyjne między rejestrem Unii a EUTL, o którym mowa w art. 5 ust. 2, EUTL przerywa proces, jeżeli wykryje rozbieżności po wykonaniu automatycznych kontroli, o których mowa w art. 66 ust. 2, i informuje o tym rejestr Unii i administratora rachunków objętych przerwaną transakcją poprzez odesłanie automatycznego kodu odpowiedzi na kontrolę. Rejestr Unii niezwłocznie informuje właściwych posia­ daczy rachunków o przerwaniu procesu.

2. Komisja może polecić Centralnemu Administratorowi tymczasowe zawieszenie przyjmowania przez EUTL części lub wszystkich procesów pochodzących z rejestru Unii, jeżeli rejestr ten nie jest obsługiwany i utrzymywany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, oraz natychmiast informuje o tym fakcie krajowych administratorów.

3. Administrator rejestru PzK może złożyć wniosek do Centralnego Administratora o tymczasowe zawieszenie trans­ misji wszystkich lub części procesów do rejestru PzK w celu przeprowadzenia konserwacji rejestru PzK.

2. W przypadku transakcji ukończonych poprzez ITL, o których mowa w art. 5 ust. 1, ITL przerywa proces, jeżeli rozbieżności zostaną wykryte przez ITL lub EUTL po wyko­ naniu automatycznych kontroli, o których mowa w art. 66 ust. 2. Po przerwaniu przez ITL, EUTL również przerywa trans­ akcję. ITL informuje administratorów przedmiotowych rejestrów o przerwaniu transakcji poprzez odesłanie automatycznego kodu odpowiedzi na kontrolę. Jeżeli jeden z przedmiotowych

L 270/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

rejestrów znajduje się w rejestrze Unii, rejestr Unii informuje również administratora przedmiotowych rachunków w rejestrze Unii poprzez odesłanie automatycznego kodu odpowiedzi na kontrolę. Rejestr Unii niezwłocznie informuje właściwych posia­ daczy rachunków o przerwaniu procesu.

2. Wszystkie transakcje i inne procesy zgłoszone EUTL zgodnie z art. 5 ust. 3 są sfinalizowane, gdy EUTL powiadamia rejestr Unii o zakończeniu procesu.

Artykuł 68 Wykrycie rozbieżności przez rejestry 1. Rejestr Unii i każdy inny rejestr PzK zawiera kody wpro­ wadzania kontroli i kody odpowiedzi na kontrolę w celu zapewnienia właściwej interpretacji informacji wymienionych w każdym procesie. Kody kontroli odpowiadają kodom zawartym w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.