Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 43

L 270/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

7. Krajowi administratorzy mogą zadecydować o powiadomieniu krajowych organów ścigania o wszystkich transakcjach z wykorzystaniem liczby jednostek większej niż ustalona przez krajowego administratora oraz o powiadomieniu o wszelkich rachunkach przeprowadzających w ciągu 24 godzin ilość transakcji większą niż ilość ustalona przez krajowego administratora.

i uznawanych przez ITL za jednostki AAU na jednostki AAU poprzez usunięcie elementu uprawnienia z niepowtarzalnego jednostkowego kodu identyfikacyjnego każdej takiej jednostki AAU i przekazują je na rachunek depozytowy ETS AAU w ich rejestrze PzK;


b) Centralny Administrator: 8. Posiadacze rachunków mogą złożyć krajowemu administratorowi pisemny wniosek o nieumieszczanie na ogólnie dostępnej stronie internetowej rejestru Unii niektórych lub wszystkich danych w rzędach 2–12 tabeli VII-II załącznika VII.

(i) tworzy ilość uprawnień nieuznawanych przez ITL za jednostki AAU w rejestrze Unii, równą ilości przeka­ zanej zgodnie z ust. 1 lit. a);

9. Posiadacze rachunków mogą złożyć krajowemu administratorowi pisemny wniosek o umieszczenie na ogólnie dostępnej stronie internetowej rejestru Unii niektórych lub wszystkich danych w rzędach 3–15 tabeli IX-I załącznika IX.

(ii) udostępnia w rejestrze Unii zbiór rachunków równo­ ważny zbiorowi, z którego przekazano uprawnienia zgodnie z ust. 1 lit. a);

10. Ani EUTL, ani rejestry PzK nie wymagają od posiadaczy rachunków przedstawiania informacji cenowych dotyczących uprawnień lub jednostek Kioto.

(iii) przekazuje ilość uprawnień utworzonych z ppkt (i) na rachunki, o których mowa w Ilość uprawnień przekazanych na każdy taki jest równa ilości przekazanej z równoważnego zgodnie z ust. 1 lit. a).

zgodnie ppkt (ii). rachunek rachunku

Artykuł 76 Opłaty 1. Centralny Administrator nie pobiera opłat od posiadaczy rachunków w rejestrze Unii. 2. Administratorzy rejestru PzK i Centralny Administrator zapewniają przekaz stosownych danych historycznych związa­ nych z rachunkiem z rejestrów państw członkowskich do rejestru Unii.

2. Krajowi administratorzy mogą pobierać rozsądne opłaty od posiadaczy rachunków przez nich zarządzanych.

3.

Nie pobiera się opłat za transakcje opisane w rozdziale VI.

3. Proces migracji jest prowadzony zgodnie z procedurami określonymi w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71. Podczas procesu migracji Centralny Administrator może zawiesić dzia­ łanie systemu rejestrów na maksymalnie 14 dni kalendarzo­ wych.

4. Krajowi administratorzy informują Centralnego Administratora o pobieranych opłatach oraz informują o ich zmianie w ciągu 10 dni roboczych. Centralny Administrator umieszcza przekazane mu informacje o opłatach na ogólnie dostępnej stronie internetowej.

Artykuł 78 Zmiany rozporządzenia (WE) nr 2216/2004 W rozporządzeniu (WE) nr 2216/2004 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

ROZDZIAŁ IX PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1) w art. 6 dodaje się akapit 4 w brzmieniu:

Artykuł 77 Migracja i oddzielenie 1. Przy realizacji niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące procesy migracji: „4. Centralny Administrator może utworzyć ograni­ czone łącze komunikacyjne między CITL i rejestrem państwa przystępującego w celu umożliwienia takim reje­ strom komunikacji z niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC poprzez CITL oraz zapisywania danych opera­ torów w CITL dotyczących zweryfikowanych emisji. Takie rejestry muszą zakończyć z powodzeniem wszystkie proce­ dury testowania i inicjalizacji wymagane dla rejestrów.”;

a) administratorzy rejestrów PzK dokonują konwersji wszelkich uprawnień znajdujących się na wszelkich rachunkach

14.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.