Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 43

Większość zadań wynikających z przeglądu ETS, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmie­ niającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnie­ niami do emisji gazów cieplarnianych (1), należy wyko­ nywać dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. Wymogi te są niezwiązane z funkcjami, które muszą zostać wprowa­ dzone w 2012 r. ze względu na włączenie działalności lotniczej do ETS.


(13)

Jako że operatorzy statków powietrznych mają prawo do umorzenia innego zbioru uprawnień niż operatorzy instalacji, powinni oni mieć dostęp do innego rodzaju rachunku – rachunku posiadania operatora statków powietrznych. Uprawnienia wydane na mocy rozdziału II dyrektywy w sprawie EU ETS obejmujące lotnictwo różnią się od dotychczas wydawanych uprawnień, jako że obejmują one emisje, które w znacznej mierze nie są objęte zakresem protokołu z Kioto. W związku z tym powinny one zostać oznaczone w sposób odróżniający je od innych uprawnień.

(1) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/3

(14)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działal­ ności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1) wymaga, aby jednostki Kioto lub uprawnienia posiadające odpowiednik w jednostkach Kioto umorzone przez operatorów statków powietrznych były wycofywane maksymalnie w ilości równej krajowym emisjom z lotnictwa. Jednakże, jako że państwa członkowskie nie mają wpływu na to, czy operatorzy statków powietrznych umorzą upraw­ nienia na mocy rozdziału II lub jednostki, które można wycofać, należy ustanowić scentralizowany system umarzania i redystrybucji, który zagwarantuje, że jedno­ stki umorzone przez operatorów statków powietrznych, które mogą być wycofane zostaną zebrane i wykorzystane przede wszystkim w celu równego objęcia krajowych emisji z lotnictwa wszystkich państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny zdecy­ dować na późniejszym etapie, w jaki sposób wykorzystać tak zebrane jednostki, które mogą zostać wycofane. Dla celów realizacji przeglądu ETS oraz umożliwienia włączenia lotnictwa w 2012 r. wystarczy połączyć na poziomie technicznym obecne funkcje państw członkow­ skich dotyczące rejestru ETS, a techniczną realizację funkcji rejestru protokołu z Kioto pozostawić w osobnych rejestrach protokołu z Kioto (zwanego dalej PzK) zarządzanych przez państwa członkowskie. Aby wdrożyć zmiany wprowadzone dyrektywą 29/2009/WE oraz umożliwić włączenie działalności lotniczej do ETS w 2012 r., wystarczy połączyć na poziomie technicznym obecne funkcje państw członkow­ skich dotyczące rejestru ETS, a techniczną realizację funkcji rejestru pozostawić w osobnych rejestrach zarzą­ dzanych przez państwa członkowskie tak długo, jak jest to konieczne. Jednakże takie rozwiązanie nie byłoby opłacalne, jako że wymagałoby utrzymywania w każdym państwie członkowskim znacznych równoleg­ łych zasobów informatycznych, z których korzystano by rzadko. Dlatego Komisja i państwa członkowskie pragną współpracować w celu utworzenia „skonsolidowanego systemu rejestrów europejskich”, który łączyłby funkcje informatyczne wszystkich państw członkowskich zwią­ zane z rejestrem PzK. Procedury księgowania uprawnień i jednostek Kioto okre­ ślone w niniejszym rozporządzeniu oraz możliwość utworzenia skonsolidowanego systemu rejestrów europej­ skich pozostają bez uszczerbku dla jakiejkolwiek przy­ szłej decyzji Unii Europejskiej dotyczącej zobowiązania się do przyjęcia wspólnego unijnego celu w zakresie redukcji emisji lub oddzielnych celów państw członkow­ skich w zakresie redukcji emisji ma mocy jakichkolwiek przyszłych międzynarodowych traktatów dotyczących zmiany klimatu. Zgodnie z art. 19 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE należy przewidzieć procedury dotyczące zmiany rejestru Unii

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.