Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 43

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/27

2) w art. 10 ust. 2 zastępuje się ustępami 2–2e w brzmieniu:

„2. Dane przechowywane w rejestrach i CITL mogą uzyskać następujące podmioty:

stek większej niż ustalona przez administratora rejestru oraz o powiadomieniu o wszelkich rachunkach przeprowa­ dzających w ciągu 24 godzin ilość transakcji większą niż ilość ustalona przez administratora rejestru.”;

a) organy ścigania i organy podatkowe państwa członkow­ skiego;


3) w art. 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

b) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej;

c) Europol;

„6. Posiadacz osobistego rachunku posiadania, rachunku weryfikatora lub rachunku posiadania operatora statków powietrznych nie może sprzedać lub zbyć własności rachunku innej osobie. Posiadacz rachunku posiadania operatora może sprzedać lub zbyć swój rachunek jedynie wraz z instalacją mu przypisaną.”;

d) administratorzy rejestru państw członkowskich.

4) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2a. Dane transakcji można udostępniać podmiotom wymienionym w ust. 2 po złożeniu przez nie wniosku Centralnemu Administratorowi lub administratorowi rejestru, jeżeli wnioski takie są uzasadnione i niezbędne do celów przeprowadzenia śledztwa, wykrycia i ścigania oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub poważnych przestępstw lub dla działań administracji podatkowej lub organów ścigania.

„2. W ciągu 10 dni od otrzymania wniosku zgodnie z ust. 1 administrator rejestru tworzy w swoim rejestrze osobisty rachunek posiadania zgodnie z procedurą tworzenia rachunków określoną w załączniku VIII lub informuje osobę składającą wniosek o otwarcie rachunku o odmowie otwarcia rachunku.”;

5) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 2b. Podmiot otrzymujący dane zgodnie z ust. 2a zapewnia ich stosowanie wyłącznie do celów określonych we wniosku przedłożonym zgodnie z ust. 2a oraz gwaran­ tuje, że nie zostaną one celowo lub przypadkowo udostęp­ nione osobom niezwiązanym z celem zastosowania tych danych. Przepis ten nie wyklucza możliwości udostępnienia tych danych przez podmioty innym podmiotom wymie­ nionym w ust. 2, jeżeli jest to niezbędne dla celów okre­ ślonych we wniosku przedłożonym zgodnie z ust. 2a.

„3. W ciągu 10 dni wnioskodawca powiadamia admi­ nistratora rejestru o wszelkich zmianach w danych przeka­ zanych administratorowi rejestru zgodnie z ust. 1. W ciągu 10 dni od otrzymania takiego powiadomienia administ­ rator rejestru aktualizuje dane tej osoby zgodnie z procedurą aktualizowania rachunków określoną w załączniku VIII lub odmawia aktualizacji i informuje o tym posiadacza rachunku.”;

2c. Na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 2 Centralny Administrator może udostępnić im anonimowe dane z transakcji w celu znalezienia podejrzanych wzorów transakcji. Podmioty mające taki dostęp mogą poinfor­ mować inne podmioty wymienione w ust. 2 o podejrzanych wzorach transakcji.

6) w art. 19 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

2d. Administratorzy rejestru udostępniają wszystkim pozostałym administratorom rejestru w zabezpieczony sposób nazwiska i tożsamość osób, którym odmówili otwarcia rachunku lub którym odmówili wyznaczenia jako upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela.

2e. Administratorzy rejestru mogą zadecydować o powiadomieniu krajowych organów ścigania o wszystkich transakcjach z wykorzystaniem liczby jedno­

„5. Jeżeli administrator rejestru odmówił otwarcia rachunku lub aktualizacji informacji dotyczących rachunku, osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku może zgłosić sprzeciw wobec tej odmowy do właściwego organu, który poleci administratorowi rejestru otwarcie rachunku lub podtrzyma odmowę, wydając uzasadnioną decyzję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.