Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 43

9. Upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważ­ niony przedstawiciel nie może przenieść swojego statusu na inną osobę.

8) w art. 23 dodaje się ust. 5–10 w brzmieniu:

„5. Upoważnieni przedstawiciele muszą być osobami fizycznymi w wieku powyżej 18 lat. Wszyscy upoważnieni przedstawiciele i dodatkowi upoważnieni przedstawiciele jednego rachunku muszą być różnymi osobami, ale ta sama osoba może być upoważnionym przedstawicielem lub dodatkowym upoważnionym przedstawicielem różnych rachunków. Administrator rejestru może wymagać, aby przynajmniej jeden upoważniony przedstawiciel rachunku posiadania operatora lub osobistego rachunku posiadania miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego rejestru.


10. Administrator rejestru może usunąć upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedsta­ wiciela, jeżeli uzna, że powinna zostać wydana odmowa zatwierdzenia upoważnionego przedstawiciela lub dodatko­ wego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z ust. 7, a w szczególności jeżeli odkryje, że dokumenty i informacje dotyczące danych osobowych dostarczone przy wyzna­ czaniu były fałszywe lub błędne. Posiadacz rachunku może zgłosić sprzeciw wobec tego usunięcia do właści­ wego organu, który poleci administratorowi rejestru ponowne zatwierdzenie upoważnionego przedstawiciela lub podtrzyma usunięcie, wydając uzasadnioną decyzję. Usunięcie upoważnionego przedstawiciela lub dodatko­ wego upoważnionego przedstawiciela może wynikać z faktu, że został skazany za udział w oszustwie obejmu­ jącym uprawnienia lub jednostki Kioto, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych poważnych przestęp­ stwach, w których rachunek mógłby stanowić narzędzie, lub też z innych powodów określonych w prawie krajowym.”;

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/29

9) w art. 34a dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

17) w art. 67 dodaje się ust. 1a, 1b i 1c w brzmieniu:

„2a. Jeżeli administrator rejestru zainicjował alokację na mocy art. 46 w sposób niezamierzony lub błędny, w związku z czym przyznano uprawnienia instalacji, która nie prowadziła już działalności w momencie doko­ nania transakcji alokacji, właściwy organ może zwrócić się do Centralnego Administratora o przeprowadzenie ręcznej interwencji w celu cofnięcia transakcji w terminie okre­ ślonym w ust. 2.”;

„1a. Administrator może zawiesić dostęp upoważnio­ nych przedstawicieli i dodatkowych upoważnionych przed­ stawicieli do danego rachunku, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) posiadacz rachunku zmarł bez prawnego następcy lub przestał istnieć jako osoba prawna;

10) skreśla się sekcję 1 rozdziału V; b) posiadacz rachunku nie uiścił opłat; lub 11) skreśla się art. 49 ust. 1. lit. b); c) posiadacz rachunku naruszył warunki mające zastoso­ wanie do rachunku; lub

12) w art. 53 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

d) posiadacz rachunku nie udzielił zgody na zmianę warunków;

„Administrator rejestru przyjmuje wnioski dotyczące umorzenia jednostek CER i ERU tylko do wartości procentowej przydziału dokonanego dla każdej instalacji określonej przez ustawodawstwo państwa członkow­ skiego. CITL odrzuca wszelkie wnioski dotyczące umorzenia jednostek CER i ERU, które przewyższałyby maksymalny dozwolony poziom jednostek CER i ERU, które mogą być objęte tym umorzeniem w danym państwie członkowskim, lub które spowodowałyby umorzenie jednostek CER lub ERU, których nie można umorzyć zgodnie z art. 11a dyrektywy 2003/87/WE.”;

e) posiadacz rachunku nie dostarczył dowodów wymaga­ nych przy zmianie informacji dotyczących rachunku;

f) posiadacz rachunku nie utrzymał wymaganej mini­ malnej liczby upoważnionych przedstawicieli dla danego rachunku;

b) dodaje się akapity w brzmieniu:

g) posiadacz rachunku nie spełnił wymogu państwa człon­ kowskiego przewidującego, aby upoważniony przedsta­ wiciel miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego administratora rachunku;

„Jednostka CER lub ERU, która została już umorzona, nie może zostać umorzona ponownie ani przekazana na rachunek posiadania operatora lub osobisty rachunek posiadania w EU ETS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.