Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 43

h) posiadacz rachunku nie spełnił wymogu państwa człon­ kowskiego przewidującego, aby posiadacz rachunku miał stałą siedzibę lub był zarejestrowany w państwie członkowskim administratora rachunku.

Umorzone jednostki CER i ERU przekazuje się wyłącznie na rachunek wycofania.”;

13) skreśla się art. 54;

14) skreśla się art. 58;

1b. Administrator rejestru może zawiesić dostęp do osobistego rachunku posiadania, jeżeli uzna, że należało odmówić jego otwarcia na mocy art. 19 ust. 2. Posiadacz rachunku może zgłosić właściwemu organowi lub orga­ nowi stosownemu na mocy prawa krajowego sprzeciw wobec zawieszenia w ciągu 30 dni kalendarzowych, zaś organ poleca administratorowi rejestru przywrócenie dostępu lub podtrzymuje zawieszenie, wydając uzasadnioną decyzję


15) skreśla się sekcję 7 rozdziału V;

16) skreśla się artykuł 62 ust. 2;

1c. Właściwy organ lub, w przypadku rachunków w rejestrze Unii, Centralny Administrator, może również polecić administratorowi wprowadzenie zawieszenia zgodnie z ust. 1a.”;

L 270/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

18) załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV Informacje dotyczące osobistych rachunków posiadania, które należy dostarczyć administratorowi rejestru

1. Informacje określone w tabeli IV-I (kod identyfikacyjny rachunku i identyfikator alfanumeryczny są niepowta­ rzalne w ramach rejestru). Tabela IV-I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kod identyfikacyjny rachunku (nadany przez rejestr) Typ rachunku Okres zobowiązania Identyfikator posiadacza rachunku (nadany przez rejestr) Nazwisko posiadacza rachunku Identyfikator rachunku (nadany przez posiadacza rachunku) Adres posiadacza rachunku – kraj Adres posiadacza rachunku – region Adres posiadacza rachunku – miasto Adres posiadacza rachunku – kod pocztowy Adres posiadacza rachunku – ulica Adres posiadacza rachunku – nr budynku Adres posiadacza rachunku – nr rejestracyjny przedsiębiorstwa lub nr identyfikacyjny Adres posiadacza rachunku – telefon 1 Adres posiadacza rachunku – telefon 2 Adres e-mail posiadacza rachunku Data urodzenia (dla osób fizycznych) Miejsce urodzenia (dla osób fizycznych) Nr rejestracyjny VAT i kod państwa

2. Dowód na to, że osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku posiada otwarty rachunek bankowy w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Dowód tożsamości osoby składającej wniosek o otwarcie rachunku, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) paszport lub dowód tożsamości wydany przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; b) każdy inny paszport, którego ważność została potwierdzona przez ambasadę UE.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/31

4. Dowód adresu stałego zamieszkania posiadacza rachunku będącego osobą fizyczną, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych:

a) dokument tożsamości dostarczony zgodnie z pkt 3, jeżeli podany jest na nim adres stałego zamieszkania;

b) każdy inny dokument tożsamości wydany przez rząd, zawierający adres stałego zamieszkania;

c) jeżeli kraj stałego zamieszkania nie wydaje dokumentów tożsamości zawierających adres stałego zamieszkania, dokument wydany przez władze lokalne potwierdzający adres stałego zamieszkania osoby;

d) każdy inny dokument zwykle przyjmowany w państwie członkowskim administratora rachunku jako dowód miejsca stałego zamieszkania osoby.

5. Dowód zarejestrowanej siedziby posiadacza rachunku będącego osobą prawną, który może stanowić poświad­ czona kopia jednego z poniższych:

a) akt założycielski osoby prawnej;

b) dowód rejestracji osoby prawnej.

6. Każdy dokument przedłożony jako dowód zgodnie z pkt 4 lub 5 wydany przez rząd spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju musi zostać poświadczony przez notariusza.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.