Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 43

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają defi­ nicje zawarte w art. 3 dyrektywy 2003/87/WE. Stosuje się ponadto następujące definicje:

(24)

Prawodawstwo Unii dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, w szczególności dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobo­ wych i swobodnego przepływu tych danych (2), dyrek­ tywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elek­ tronicznej) (3) oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4), powinno być przestrzegane, jeżeli stosuje się do informacji przechowywanych i przetwarzanych na mocy niniejszego rozporządzenia.


1) „posiadacz rachunku” oznacza osobę, która utrzymuje rachunek w systemie rejestrów;

2) „Centralny Administrator” oznacza osobę wyznaczoną przez Komisję na mocy art. 20 dyrektywy 2003/87/WE;

3) „właściwy organ” oznacza organ lub organy wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy art. 18 dyrektywy 2003/87/WE;

4) „strona PzK” oznacza stronę protokołu z Kioto;

(25)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

5) „platforma obrotu” oznacza wszelkiego rodzaju system wielostronnej wymiany, który kojarzy lub ułatwia koja­ rzenie transakcji strony trzeciej w dziedzinie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 dyrektywy 2004/39/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady (5), gdzie kupowane i sprzedawane instrumenty finansowe występują w postaci uprawnień lub jednostek Kioto;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

6) „weryfikator” oznacza weryfikatora zdefiniowanego w pkt 5 lit. m) załącznika I do decyzji Komisji 2007/589/WE (6);

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I DEFINICJE

7) „jednostki przyznanej emisji” lub „AAU” oznaczają jedno­ stki wydane na mocy art. 7 ust. 3 decyzji nr 280/2004/WE;

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi ogólne oraz wyma­ gania dotyczące prowadzenia i utrzymania standaryzowanego

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 41 z 14.2.2003, s. 26. 281 z 23.11.1995, s. 31. 201 z 31.7.2002, s. 37. 8 z 12.1.2001, s. 1.

8) „uprawnienia na mocy rozdziału II” oznaczają uprawnienia wydane na mocy rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE;

9) „uprawnienia na mocy rozdziału III” oznaczają wszystkie uprawnienia niewydane na mocy rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE;

(5) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1. (6) Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/5

10) „długoterminowe jednostki CER” lub „lCER” oznaczają jednostki wydane w związku z realizacją projektów zale­ siania lub ponownego zalesiania w ramach CDM (mecha­ nizmu czystego rozwoju), których ważność, podlegając decyzji 5/CMP.1 Konferencji stron służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto, wygasa z końcem okresu kredy­ towania redukcji emisji projektu zalesiania lub ponownego zalesiania w ramach CDM, dla którego zostały wydane;

21) „finansowanie terroryzmu” zostało zdefiniowane w art. 1 ust. 4 dyrektywy 2005/60/WE;

22) „administrator rejestru” oznacza administratora rejestru Unii lub każdego innego rejestru protokołu z Kioto;

11) „jednostki pochłaniania” lub „RMU” oznaczają jednostki wydane na mocy art. 3 protokołu z Kioto;

12) „tymczasowe jednostki CER” lub „tCER” oznaczają jednostki wydane w związku z realizacją projektów zalesiania lub ponownego zalesiania w ramach CDM, których ważność, podlegając decyzji 5/CMP.1, wygasa z końcem okresu rozli­ czeniowego w ramach protokołu z Kioto następującego po okresie, podczas którego zostały wydane;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.