Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 43

Komisja poleca Centralnemu Administratorowi otwarcie unijnych rachunków stron PzK i wszystkich rachunków zarzą­ dzania w rejestrze Unii z wyjątkiem krajowych rachunków posiadania. 2. Właściwy organ państwa członkowskiego poleca krajo­ wemu administratorowi otwarcie krajowego rachunku posia­ dania uprawnień w rejestrze Unii. 3. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają infor­ macje określone w załączniku III. 4. W ciągu 20 dni roboczych od wydania polecenia admi­ nistrator rejestru lub Centralny Administrator otwiera rachunek strony PzK lub rachunek zarządzania. Artykuł 13 Otwarcie osobistych rachunków posiadania w rejestrze Unii 1. Wniosek o otwarcie osobistego rachunku posiadania w rejestrze Unii składa się krajowemu administratorowi państwa członkowskiego. Osoba, która składa wniosek o otwarcie rachunku, dostarcza informacje wymagane przez krajowego administratora, obejmujące co najmniej informacje określone w załączniku IV. 2. Państwo członkowskie wymagać, aby osoby z UE rachunku miały siedzibę lub członkowskim krajowego rachunkiem. krajowego administratora może składające wniosek o otwarcie były zarejestrowane w państwie administratora zarządzającego


1. Platformy obrotu mogą składać wnioski o otwarcie rachunków posiadania platformy obrotu w rejestrze Unii. Wniosek składa się krajowemu administratorowi państwa człon­ kowskiego zezwalającego na otwarcie rachunków posiadania platformy obrotu. Osoba, która składa wniosek o otwarcie rachunku, dostarcza informacje wymagane przez krajowego administratora, obejmujące co najmniej informacje określone w załączniku IV i V.

2. Platformy obrotu muszą spełniać wymogi techniczne opisane w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71. Państwo członkowskie krajowego administratora może wymagać, aby osoby z UE składające wniosek o otwarcie rachunku miały siedzibę lub były zarejestrowane w państwie członkowskim krajowego administratora zarządzającego rachunkiem.

3. Krajowy administrator otwiera rachunek posiadania plat­ formy obrotu w rejestrze Unii lub informuje osobę składającą wniosek o otwarcie rachunku o odmowie otwarcia rachunku w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania kompletnych infor­ macji wymaganych zgodnie z ust. 1 i 2 i po zatwierdzeniu wymaganej liczby upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 20.

3. Krajowy administrator otwiera osobisty rachunek posia­ dania w rejestrze Unii lub informuje osobę składającą wniosek o otwarcie rachunku o odmowie otwarcia rachunku w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji wymaga­ nych zgodnie z ust. 1 i 2 i po zatwierdzeniu wymaganej liczby upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 20. 4. Jeżeli krajowy administrator odmówił otwarcia rachunku, osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku może zgłosić sprzeciw wobec tej odmowy do właściwego organu lub organu stosownego zgodnie z prawem krajowym, który poleci krajo­ wemu administratorowi otwarcie rachunku lub podtrzyma odmowę, wydając uzasadnioną decyzję. Odmowa otwarcia rachunku może wynikać z faktu, że wobec osoby składającej wniosek o otwarcie rachunku prowadzone jest dochodzenie w sprawie udziału w oszustwie obejmującym uprawnienia lub jednostki Kioto, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych poważnych przestępstwach, w których rachunek mógłby stanowić narzędzie, lub też z innych powodów określonych w prawie krajowym.

4. Jeżeli krajowy administrator odmówił otwarcia rachunku, osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku może zgłosić sprzeciw wobec tej odmowy do właściwego organu lub organu stosownego zgodnie z prawem krajowym, który poleci krajo­ wemu administratorowi otwarcie rachunku lub podtrzyma odmowę, wydając uzasadnioną decyzję. Odmowa otwarcia rachunku może wynikać z faktu, że wobec osoby składającej wniosek o otwarcie rachunku prowadzone jest dochodzenie w sprawie udziału w oszustwie obejmującym uprawnienia lub jednostki Kioto, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych poważnych przestępstwach, w których rachunek mógłby stanowić narzędzie, lub też z innych powodów określonych w prawie krajowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.