Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

Data ogłoszenia:2010-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 18

L 271/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

(Jedynie teksty w językach angielskim, greckim, francuskim, hiszpańskim i maltańskim są autentyczne)

(2010/618/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103za, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

wiadomości publicznej kwoty, o których poinformowały odpowiednie państwa członkowskie na mocy art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 555/2008. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 103n rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że przydział dostępnych środków finansowych Wspólnoty oraz pułapy budżetowe dla krajowych programów wsparcia w sektorze wina zostały określone w załączniku Xb do tego rozporządzenia. Na mocy art. 103o rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 pewne państwa członkowskie uwzględniły przeniesienie środków do systemu płatności jednolitych lub uwzględ­ niły późniejsze zmiany w krajowych programach wsparcia. Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 (2) stanowi, że państwa członkowskie powinny powiadomić o jakimkolwiek późniejszym przeniesieniu środków do systemu płatności jednolitych przed dniem 1 grudnia poprzedzającym rok kalendarzowy, w którym ten system będzie stosowany. Do celów jasności oraz zgodnie z art. 103za rozporzą­ dzenia nr (WE) 1234/2007 Komisja powinna podać do

Artykuł 1 Kwoty przenoszone z krajowych programów wsparcia do systemu płatności jednolitych w latach obrotowych 2010–2013 określono w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Króle­ stwa Hiszpanii, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.

15.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/19

ZAŁĄCZNIK Kwoty przenoszone z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych (lata obrotowe 2010–2013)

(EUR 1 000) Rok budżetowy 2010 2011 2012 2013

Bułgaria Republika Czeska Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Litwa Luksemburg Węgry Malta Austria Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Zjednoczone Królestwo 61 67 124 120 318 329 407 401 467 485 595 587 13 000 19 507 13 000 142 749 16 000 142 749 16 000 142 749

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 20 z 201015.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (  Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331)

 • Dz. U. L271 - 8 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009) (1)

 • Dz. U. L271 - 6 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 924/2010 z dnia 14 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 4 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2010 z dnia 14 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Asparago di Badoere (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dz. U. L271 - 1 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.