Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

Data ogłoszenia:2010-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 3

15.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/3

DECYZJA RADY z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (2010/616/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust. 1 lit. d) w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa te zgłosiły chęć uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani objęta zakresem jej stosowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zostaje zatwierdzona w imieniu Unii Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (1). Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby (osób) uprawnionych do przeprowadzenia wymiany dokumentów zatwierdzających, przewidzianych w art. 31 ust. 1 umowy, tak aby umowa była wiążąca dla Unii (2). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W dniach 26–27 lutego 2009 r. Rada upoważniła prezy­ dencję do rozpoczęcia przy wsparciu Komisji negocjacji dotyczących Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Zgodnie z decyzją Rady 2010/88/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (zwana dalej „umową”) została podpisana w dniach 30 listopada 2009 r. i 15 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia. Umowa nie została jeszcze zawarta. W związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., tryb postępowania stosowany przez Unię w celu zawarcia umowy reguluje art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Umowa powinna zostać zatwierdzona. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze­ strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załą­ czonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu

(2)

(3)

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) (5)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

(1) Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 39 z 12.2.2010, s. 20 razem z decyzją o jej podpisaniu. (2) Data wejścia umowy w życie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 20 z 201015.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (  Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331)

 • Dz. U. L271 - 18 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

 • Dz. U. L271 - 8 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009) (1)

 • Dz. U. L271 - 6 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 924/2010 z dnia 14 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 4 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2010 z dnia 14 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Asparago di Badoere (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 1 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.