Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 1

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/1

I

(Akty ustawodawcze)

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

2008/9/WE wnioski o zwrot należy składać w państwie członkowskim siedziby do dnia 30 września roku kalen­ darzowego następującego po okresie zwrotu. Z uwagi na ten termin oraz niedostępność niektórych portali elektro­ nicznych niektórzy podatnicy mogli nie być w stanie skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych w 2009 r. Dlatego też należy wyjątkowo przedłużyć ten termin do dnia 31 marca 2011 r. w odniesieniu do wniosków o zwrot dotyczą­ cych okresów zwrotu z 2009 r. Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (4) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania dla ich własnych celów i w interesie Unii własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicznej. W celu zapewnienia, by podatnicy nie byli zobowiązani do przestrzegania terminu dnia 30 września 2010 r. w odniesieniu do wniosków o zwrot dotyczących okresów zwrotu z 2009 r., niniejsza dyrektywa powinna być stosowana od dnia 1 października 2010 r. Należy zatem 2008/9/WE, odpowiednio zmienić dyrektywę

Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (3), ma zastosowanie do wniosków o zwrot złożonych po dniu 31 grudnia 2009 r. W celu stosowania dyrektywy 2008/9/WE państwa członkowskie zobowiązane są do utworzenia portali elektronicznych, za których pośrednictwem podatnicy mający siedzibę w państwie członkowskim składają wnioski o zwrot VAT zapłaconego w państwie człon­ kowskim, w którym nie mają siedziby. Te portale elek­ troniczne powinny działać od dnia 1 stycznia 2010 r. Wiele poważnych opóźnień i pewne problemy tech­ niczne zakłóciły uruchomienie i funkcjonowanie portali elektronicznych w niektórych państwach członkowskich, uniemożliwiając złożenie niektórych wniosków o zwrot w odpowiednim terminie. Zgodnie z dyrektywą

(5)

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(3)

Artykuł 1 W art. 15 ust. 1 dyrektywy 2008/9/WE dodaje się akapit w brzmieniu: „Wnioski o zwrot odnoszące się do okresów zwrotu z 2009 r. przedkłada się państwu członkowskiemu siedziby najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r.”.

(4) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(1) Opinia z dnia 22 września 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 15 września 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23.

L 275/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 października 2010 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 października 2010 r. Artykuł 4

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2010 r. W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 11 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. L 105 z 13.4.2006)

 • Dz. U. L275 - 10 z 201020.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2010/17)

 • Dz. U. L275 - 9 z 201020.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L275 - 7 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 937/2010 z dnia 19 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L275 - 5 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 936/2010 z dnia 19 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 3 z 201020.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.