Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 10

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 10

Strona 10 z 40

a) czynności rolniczych, które nie mają na celu prowadzenia doświadczeń; b) klinicznych czynności weterynaryjnych, które nie mają na celu prowadzenia doświadczeń; c) klinicznych badań weterynaryjnych wymaganych do dopusz­ czenia do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego; d) czynności wykonywanych do celów uznanej hodowli zwie­ rząt; e) czynności wykonywanych przede wszystkim w celu identy­ fikacji zwierzęcia; f) czynności, które najprawdopodobniej nie powodują bólu, cierpienia, dystresu ani trwałego uszkodzenia w stopniu równym ukłuciu igłą ani intensywniejszym, zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną. 6. Niniejszą dyrektywę stosuje się, nie naruszając przepisów dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich doty­ czących produktów kosmetycznych (1). Artykuł 2 Bardziej rygorystyczne środki krajowe 1. Państwa członkowskie mogą, przestrzegając ogólnych zasad ustanowionych w TFUE, utrzymywać przepisy obowiązu­ jące w dniu 9 listopada 2010 r., służące zapewnieniu szerszej ochrony zwierząt objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy niż przepisy zawarte w niniejszej dyrektywie. Przed dniem 1 stycznia 2013 r. państwa członkowskie powia­ damiają Komisję o takich przepisach krajowych. Komisja infor­ muje o nich inne państwa członkowskie.


(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169. Dyrektywa przekształcona rozpo­ rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59), które jest stosowane od dnia 11 lipca 2013 r.

L 276/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

2. Państwa członkowskie zapewniają zredukowanie liczby zwierząt wykorzystywanych w projektach do minimum, bez uszczerbku dla celów projektu. 3. Państwa członkowskie zapewniają udoskonalenie hodowli, trzymania zwierząt i opieki nad nimi, jak również metod stoso­ wanych w procedurach, tak aby wszelki potencjalny ból, cier­ pienie, dystres lub trwałe uszkodzenie u zwierząt zostały wyeli­ minowanie lub ograniczone do minimum. 4. Niniejszy artykuł jest wykonywany, przy wyborze metod, zgodnie z art. 13. Artykuł 5 Cele procedur Procedury mogą być wykorzystywane wyłącznie do następują­ cych celów: a) badania podstawowe; b) badania translacyjne lub stosowane w którymkolwiek z następujących celów: prowadzone

4. Właściwe organy mogą wymogu zawartego w ust. 3:

ustanawiać odstępstwa od

a) aby zezwolić na stosowanie innej metody, pod warunkiem że na podstawie dowodów naukowych uznaje się, że metoda ta jest co najmniej równie humanitarna; lub b) jeżeli na podstawie uzasadnienia naukowego cel procedury nie może zostać osiągnięty przez zastosowanie jednej z metod uśmiercania wymienionych w załączniku IV. 5. Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadkach, gdy zachodzi konieczność uśmiercenia zwierzęcia w nagłych okolicznościach ze względów związanych z dobrostanem zwie­ rząt, zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt lub środowi­ skiem.

ROZDZIAŁ II PRZEPISY DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA ZWIERZĄT W PROCEDURACH PEWNYCH

Artykuł 7 Gatunki zagrożone 1. Przedstawicieli gatunków zagrożonych wymienionych w załączniku A do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), które nie są objęte zakresem stosowania art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia, nie wykorzystuje się w procedurach, jeśli procedury te nie speł­ niają następujących warunków: a) procedura ma jeden z celów, o których mowa w art. 5 lit. b) pkt (i), lit. c) lub e) niniejszej dyrektywy; oraz b) istnieje uzasadnienie naukowe potwierdzające, że celu proce­ dury nie można uzyskać z wykorzystaniem gatunków innych niż wymienione w tym załączniku. 2. Ust. 1 nie ma zastosowania do żadnego z gatunków zwie­ rząt z rzędu naczelnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 80 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza (  Dz.U. L 311 z 21.11.2008)

 • Dz. U. L276 - 22 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (1)

 • Dz. U. L276 - 11 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008

 • Dz. U. L276 - 1 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.