Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 32

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 32

Strona 32 z 40

do 100 ponad 200 ponad 400 ponad 600 ponad 800 100 200 400 600 do do do do

2,50 4,25 6,00 9,00 11,00 16,00

2,30 3,40 4,80 7,50 8,75 10,00

0,10 0,15 0,18 0,21 0,24 0,30

0,30 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00

1 stycznia 2017 r.

ponad 800

Tabela 7.2. Owce i kozy

Minimalna wielkość pomieszczenia (m2) Minimalna powierzchnia podłogi/zwierzę (m2/zwierzę) Minimalna wysokość przegrody (m) Długość odcinka Długość odcinka koryta do koryta do Termin, o którym żywienia żywienia mowa w art. 33 nieograniczonego ograniczonego ust. 2 (m/zwierzę) (m/zwierzę)


Masa ciała (kg)

poniżej 20 ponad 20 do 35 ponad 35 do 60 ponad 60

1,0 1,5 2,0 3,0

0,7 1,0 1,5 1,8

1,0 1,2 1,2 1,5

0,10 0,10 0,12 0,12

0,25 0,30 0,40 0,50

1 stycznia 2017 r.

Tabela 7.3. Świnie i świnki miniaturowe

Minimalna wielkość pomieszczenia (*) (m2) Minimalna powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (m2/zwierzę) Minimalna powierzchnia legowiskowa na jedno zwierzę (w neutralnych warunkach termicznych) (m2/zwierzę) Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

Masa ciała żywca (kg)

do 5 ponad 5 do 10 ponad 10 do 20 ponad 20 do 30 ponad 30 do 50 ponad 50 do 70 ponad 70 do 100

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0

0,20 0,25 0,35 0,50 0,70 0,80 1,00

0,10 0,11 0,18 0,24 0,33 0,41 0,53

1 stycznia 2017 r.

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/65

Masa ciała żywca (kg)

Minimalna wielkość pomieszczenia (*) (m2)

Minimalna powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (m2/zwierzę)

Minimalna powierzchnia legowiskowa na jedno zwierzę (w neutralnych warunkach termicznych) (m2/zwierzę)

Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

ponad 100 do 150 ponad 150 dorosłe (zwyczajowo) knury

4,0 5,0 7,5

1,35 2,50

0,70 0,95 1,30

(*) Świnie mogą być trzymane w mniejszych pomieszczeniach przez krótki okres, na przykład przez wprowadzenie przegród w pomieszczeniu głównym, z uzasadnionych przyczyn natury weterynaryjnej lub doświadczalnej, na przykład jeśli wymagana jest indywidualna kontrola ilości przyjmowanej paszy.

Tabela 7.4. Koniowate Najkrótszy bok pomieszczenia powinien mieć długość co najmniej odpowiadającą 1,5 raza wysokości zwierzęcia w kłębie. Wysokość pomieszczeń wewnętrznych powinna umożliwiać zwierzętom wyprostowanie się do pełnej wysokości.

Minimalna powierzchnia podłogi/zwierzę (m2/zwierzę) Wysokość w kłębie Dla każdego zwierzęcia Dla każdego zwie­ (m) Stanowisko poro­ trzymanego rzęcia trzymanego dowe/klacz ze w odosobnieniu lub w grupie 4 lub więcej źrebięciem w grupie do 3 sztuk sztuk

Minimalna wyso­ kość pomiesz­ czenia (m)

Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

1,00 to 1,40 ponad 1,40 do 1,60 ponad 1,60

9,0 12,0 16,0

6,0 9,0 (2 × WK)2 (*)

16 20 20

3,00 3,00 3,00

1 stycznia 2017 r.

(*) W celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni wymiary powierzchni dla każdego osobnika są obliczone na podstawie wysokości w kłębie (WK).

8.

Ptaki Podczas badań w dziedzinie rolnictwa, kiedy cel projektu wymaga, aby zwierzęta były trzymane w warunkach podobnych do warunków, w jakich są trzymane komercyjne zwierzęta gospodarskie, zwierzęta są trzymane przy­ najmniej zgodnie z normami ustalonymi w dyrektywach 98/58/WE, 1999/74/WE (1) i 2007/43/WE (2). Tabela 8.1. Ptactwo domowe W przypadku gdy ze względów naukowych niemożliwe jest zapewnienie minimalnych wymaganych wymiarów pomieszczenia, czas trwania ograniczonej swobody powinien być uzasadniony przez badacza w uzgodnieniu z personelem weterynaryjnym. W takich okolicznościach ptaki można trzymać w mniejszych pomieszczeniach zawierających odpowiednie urozmaicenie warunków bytowania, o minimalnej powierzchni podłogi równej 0,75 m2.

Minimalna wielkość pomieszczenia (m2) Minimalna powierzchnia na jednego ptaka (m2) Minimalna wysokość (cm) Minimalna długość karm­ nika na jednego ptaka (cm) Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 80 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza (  Dz.U. L 311 z 21.11.2008)

 • Dz. U. L276 - 22 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (1)

 • Dz. U. L276 - 11 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008

 • Dz. U. L276 - 1 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.