Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 37

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 37

Strona 37 z 40

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/73

Wymogi 1) Stosować, w odpowiednich przypadkach, po uprzedniej sedacji. 2) Stosować wyłącznie w przypadku dużych gadów. 3) Stosować wyłącznie metodą stopniowego napełniania. Nie stosować w przypadku form embrionalnych i noworodków gryzoni. 4) Stosować wyłącznie w przypadku ptaków o masie ciała poniżej 1 kg. Ptaki powyżej 250 g podlegają sedacji. 5) Stosować wyłącznie w przypadku gryzoni o masie ciała poniżej 1 kg. Gryzonie powyżej 150 g podlegają sedacji. 6) Stosować wyłącznie w przypadku królików o masie ciała poniżej 1 kg. Króliki powyżej 150 g podlegają sedacji. 7) Stosować wyłącznie w przypadku ptaków o masie ciała poniżej 5 kg. 8) Stosować wyłącznie w przypadku gryzoni o masie ciała poniżej 1 kg. 9) Stosować wyłącznie w przypadku królików o masie ciała poniżej 5 kg. 10) Stosować wyłącznie u nowo narodzonych zwierząt. 11) Stosować wyłącznie w przypadku ptaków o masie ciała poniżej 250 g. 12) Stosować wyłącznie, gdy inne metody nie są możliwe. 13) Konieczny jest specjalistyczny sprzęt. 14) Stosować wyłącznie u świń. 15) Metoda stosowana wyłącznie w terenie przez doświadczonego strzelca. 16) Metoda stosowana wyłącznie przez doświadczonych strzelców w terenie, gdy inne metody nie są możliwe.


L 276/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

ZAŁĄCZNIK V WYKAZ ELEMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23 UST. 3 1. Obowiązujące ustawodawstwo krajowe odnoszące się do pozyskiwania, hodowli, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych. 2. Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami, niezbywalnej wartości życia i argumentów za wykorzystywa­ niem i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych. 3. Podstawowe i właściwe odnoszące się do danego gatunku uwarunkowania biologiczne związane z anatomią, cechami fizjologicznymi, rozmnażaniem, genetyką i modyfikacjami genetycznymi. 4. Zachowanie, hodowla i urozmaicenie warunków bytowania zwierząt. 5. W stosownych przypadkach, metody i procedury postępowania ze zwierzętami dostosowane do danego gatunku. 6. Dbanie o zdrowie i higienę zwierząt. 7. Rozpoznawanie właściwego dla gatunku dystresu, bólu i cierpienia u najpopularniejszych gatunków zwierząt labo­ ratoryjnych. 8. Znieczulenie, metody uśmierzania bólu i uśmiercanie. 9. Stosowanie humanitarnych punktów końcowych. 10. Wymóg zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. 11. W odpowiednich przypadkach – planowanie procedur i projektów.

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/75

ZAŁĄCZNIK VI WYKAZ ELEMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 UST. 1 LIT. c) 1. Znaczenie i uzasadnienie: a) wykorzystania zwierząt, z uwzględnieniem ich pochodzenia, szacowanych liczb, gatunków i stadiów życia; b) procedur. 2. Stosowanie metod zastępowania, ograniczania i udoskonalania wykorzystania zwierząt w procedurach. 3. Planowane stosowanie znieczulenia, zniesienia czucia bólu lub innych metod uśmierzających ból. 4. W stosownych przypadkach zmniejszanie, unikanie i łagodzenie wszelkich form cierpienia zwierząt od urodzenia do śmierci. 5. Stosowanie humanitarnych punktów końcowych. 6. Strategia doświadczalna lub obserwacyjna oraz planowanie statystyczne w celu ograniczenia do minimum liczby zwierząt, ich bólu, cierpienia, dystresu oraz, w stosownych przypadkach, oddziaływania na środowisko. 7. Ponowne wykorzystanie zwierząt i jego kumulatywny wpływ na zwierzęta. 8. Proponowana klasyfikacja dotkliwości procedur. 9. W stosownych przypadkach unikanie nieuzasadnionego powielania procedur. 10. Warunki trzymania i hodowli zwierząt oraz opieki nad nimi. 11. Metody uśmiercania. 12. Kwalifikacje osób biorących udział w projekcie.

ZAŁĄCZNIK VII OBOWIĄZKI I ZADANIA UNIJNEGO LABORATORIUM REFERENCYJNEGO 1. Unijnym laboratorium referencyjnym, o którym mowa w art. 48, jest Wspólne Centrum Badawcze Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 80 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza (  Dz.U. L 311 z 21.11.2008)

 • Dz. U. L276 - 22 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (1)

 • Dz. U. L276 - 11 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008

 • Dz. U. L276 - 1 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.