Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 3

5 Część A: Tolerancje dla składników analitycznych określonych w załącznikach I, V, VI i VII 1. Tolerancje określone w niniejszej części obejmują odchylenia techniczne i analityczne. Po ustaleniu na szczeblu unijnym tolerancji analitycznych, obejmujących niepewności pomiaru i różnice proceduralne, należy odpowiednio dostosować wartości określone w ust. 2 w celu objęcia wyłącznie tolerancji technicznych. 2. W przypadku stwierdzenia, że skład materiału paszowego lub mieszanki paszowej odbiega od podanej na etykiecie wartości składników analitycznych, określonej w załącznikach I, V, VI i VII, dopuszcza się następujące tolerancje: a) w odniesieniu do olejów i tłuszczów surowych, białka surowego i popiołu surowego: (i) ± 3 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie 24 % lub wyższym; (ii) ± 12,5 % zawartości deklarowanej dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 24 %, lecz nie niższym niż 8 %; (iii) ± 1 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 8 %; b) w odniesieniu do włókna surowego, cukrów i skrobi: (i) ± 3,5 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie 20 % lub wyższym; (ii) ± 17,5 % zawartości deklarowanej dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 20 %, lecz nie niższym niż 10 %; (iii) ± 1,7 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 10 %; c) w odniesieniu do wapnia, popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, fosforu całkowitego, sodu, potasu i magnezu: (i) ± 1 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie 5 % lub wyższym; (ii) ± 20 % zawartości deklarowanej dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 5 %, lecz nie niższym niż 1 %; (iii) ± 0,2 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 1 %; d) w odniesieniu do wilgotności: (i) ± 8 % zawartości deklarowanej dla zawartości deklarowanej na poziomie 12,5 % lub wyższym; (ii) ± 1 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 12,5 %, lecz nie niższym niż 5 %; (iii) ± 20 % zawartości deklarowanej dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 5 %, lecz nie niższym niż 2 %; (iv) ± 0,4 % całkowitej masy lub objętości dla zawartości deklarowanej na poziomie niższym niż 2 %; e) w odniesieniu do wartości energetycznej i wartości białkowej, jeśli nie zostały ustalone tolerancje zgodnie z metodą unijną lub urzędową metodą krajową obowiązującą w państwie członkowskim, w którym dana pasza jest wpro­ wadzana do obrotu, stosuje się następujące tolerancje: w odniesieniu do wartości energetycznej – 5 %, a w odniesieniu do wartości białkowej – 10 %. 3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2a), w odniesieniu do olejów i tłuszczów surowych oraz białka surowego w karmie dla zwierząt domowych, jeżeli zawartość deklarowana wynosi mniej niż 16 %, dopuszczalne odchylenie wynosi ± 2 % całkowitej masy lub objętości. 4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 dopuszczalne górne odchylenie od zawartości deklarowanej może stanowić dwukrot­ ność tolerancji ustalonej w ust. 2 i 3 w odniesieniu do olejów i tłuszczów surowych, cukrów, skrobi, wapnia, sodu, potasu, magnezu, wartości energetycznej i wartości białkowej. 5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 tolerancje ustalone w odniesieniu do popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlo­ rowodorowym i do wilgotności obowiązują wyłącznie w stosunku do ich górnej granicy, natomiast nie obowiązują ograniczenia odnośnie do dolnej granicy tolerancji.


21.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/7

Część B: Tolerancje dla dodatków paszowych opatrzonych etykietą zgodnie z załącznikami I, V, VI i VII 1. Tolerancje określone w niniejszej części obejmują jedynie odchylenia techniczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 53 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L277 - 52 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 50 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 47 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 46 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) oraz protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 44 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 43 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 42 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 41 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 40 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 39 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 38 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 37 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 36 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 34 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 31 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik B do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L277 - 30 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 17 września 2010 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L277 - 27 z 201021.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Andorze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7084) (1)

 • Dz. U. L277 - 17 z 201021.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 902/2010 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 13 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 943/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L277 - 11 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 942/2010 z dnia 20 października 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L277 - 10 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 941/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L277 - 8 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 1 z 201021.10.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

 • Dz. U. L277 - 0 z 201021.10.2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.