Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 44

L 277/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 91/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczy­ tuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98,


Na końcu art. 6 dodaje się, co następuje:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. (1).

»Na mocy postanowień Porozumienia między państwami EFTA w sprawie utworzenia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości Urząd Nadzoru EFTA może poprzez zale­ cenie orzec, że jeżeli sieci równoległe podobnych ograni­ czeń wertykalnych obejmują więcej niż 50 % rynku właści­ wego w państwach EFTA, to niniejsze rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do porozumień wertykalnych zawierających szczególne ograniczenia odnoszące się do tego rynku.

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozu­ mień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (2).

Zalecenie na mocy ust. 1 jest skierowane do państwa EFTA lub państw EFTA stanowiących dany rynek właściwy. Komisja zostaje poinformowana o wydaniu takiego zale­ cenia.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002 (3), które jest uwzględnione w Porozumieniu, utraciło moc w dniu 31 maja 2010 r. i w związku z tym należy je uchylić w ramach Porozumienia,

W terminie trzech miesięcy od wydania zalecenia na mocy ust. 1 wszystkie państwa EFTA będące adresatami zalecenia powiadamiają Urząd Nadzoru EFTA, czy to zalecenie przyjmują. Jeżeli ten trzymiesięczny termin upłynie bez odpowiedzi, będzie to rozumiane jako przyjęcie zalecenia przez państwo EFTA, które nie odpowiedziało w terminie.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tekst pkt 4b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002) w załączniku XIV do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Jeżeli państwo EFTA będące adresatem zalecenia przyjmie zalecenie lub nie odpowie na nie w terminie, to według Porozumienia jest ono prawnie zobowiązane do wyko­ nania zalecenia w terminie trzech miesięcy od jego wydania.

„32010 R 0461: rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 52).

(1) Dz.U. L 244 z 16.9.2010, s. 35. (2) Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 52. (3) Dz.U. L 203 z 1.8.2002, s. 30.

Jeżeli w ciągu tego trzymiesięcznego terminu państwo EFTA będące adresatem zalecenia powiadomi Urząd Nadzoru EFTA, że nie przyjmuje jego zalecenia, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Komisję o jego odpowiedzi. Jeżeli Komisja nie zgadza się ze stanowiskiem danego państwa EFTA, zastosowanie znajduje art. 92 ust. 2 Poro­ zumienia.

Urząd Nadzoru EFTA i Komisja wymieniają informacje i konsultują się wzajemnie w zakresie zastosowania niniej­ szego przepisu.

21.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/45

Jeżeli sieci równoległe podobnych ograniczeń wertykal­ nych obejmują więcej niż 50 % rynku właściwego w ramach terytorium Porozumienia EOG, powyższe dwa urzędy nadzoru mogą podjąć współpracę celem zastoso­ wania odrębnych środków. Jeżeli oba urzędy nadzoru zgadzają się co do rynku właściwego oraz adekwatności zastosowania środka na mocy niniejszego przepisu, Komisja przyjmuje rozporządzenie skierowane do państw członkowskich UE, zaś Urząd Nadzoru EFTA zalecenie o podobnej treści skierowane do państwa EFTA lub państw EFTA stanowiących dany rynek właściwy.« ”.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie noty­ fikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2010 r.

Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (UE) nr 461/2010 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 53 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L277 - 52 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 50 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 47 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 46 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) oraz protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 43 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 42 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 41 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 40 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 39 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 38 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 37 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 36 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 34 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 31 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik B do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L277 - 30 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 17 września 2010 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L277 - 27 z 201021.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Andorze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7084) (1)

 • Dz. U. L277 - 17 z 201021.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 902/2010 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 13 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 943/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L277 - 11 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 942/2010 z dnia 20 października 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L277 - 10 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 941/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L277 - 8 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 4 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (1)

 • Dz. U. L277 - 1 z 201021.10.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

 • Dz. U. L277 - 0 z 201021.10.2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.