Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 945/2010 z dnia 21 października 2010 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2011 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w UE i wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

Data ogłoszenia:2010-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 1

Strona 1 z 4
22.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 945/2010 z dnia 21 października 2010 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2011 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w UE i wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010


KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit f) oraz g) w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

(5)

Dokonując podziału środków, należy uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez państwa członkowskie środków przyznanych im w poprzednich latach budżetowych.

(4)

Artykuł 2 ust. 3 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 807/2010 ustanawia dotację przeznaczoną na zakup na rynku produktów czasowo niedostępnych w ramach zapasów interwencyjnych. Uwzględniając fakt, że zapasy masła przechowywane obecnie przez agencje interwen­ cyjne nie są wystarczające do zaspokojenia przydziałów odpowiadających wnioskom, należy określić wysokość dotacji, aby umożliwić zakupy na rynku niezbędne do realizacji planu dystrybucji w roku budżetowym 2011.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów inter­ wencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane w Unii (3) Komisja powinna przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2011. Plan ten musi ustanowić w szczególności, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego wdrażającego ten środek, maksymalne środki finansowe dostępne na cele realizacji części planu przypadającej na dane państwo oraz ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne. Państwa członkowskie uczestniczące w planie dystrybucji w roku budżetowym 2011 przekazały Komisji niezbędne informacje zgodnie z przepisami art. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

Artykuł 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 przewiduje, że w przypadku gdy ryż jest niedostępny w zapasach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę ryżu i produktów na bazie ryżu pozyskanych na rynku. Podobnie – zważywszy, że obecnie nie ma zapasów interwencyjnych ryżu – należy zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłaty za produkty na bazie ryżu pozyskane na rynku.

(6)

(2)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 prze­ widuje przekazywanie między państwami członkowskimi produktów niedostępnych z zapasów interwencyjnych w państwie członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie w ramach realizacji rocznego planu dystrybucji. Należy zatem zezwolić na niezbędne trans­ fery produktów wewnątrz UE w celu realizacji tego planu w 2011 r. na warunkach określonych w art. 8 rozporzą­ dzenia (UE) nr 807/2010.

(7)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, s. 1. (3) Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 9.

W świetle sytuacji na rynku zbóż oraz, aby umożliwić Komisji zarządzanie zapasami interwencyjnymi zbóż w sposób skuteczny i terminowy, w przypadku transferu produktów wewnątrz UE dostarczające państwa człon­ kowskie powinny szybko informować Komisję o ilości

L 278/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 201022.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/621/UE z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (  Dz.U. L 273 z 19.10.2010)

 • Dz. U. L278 - 30 z 201022.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy krajowe Francji, Niderlandów, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6744)

 • Dz. U. L278 - 29 z 201022.10.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

 • Dz. U. L278 - 28 z 201022.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L278 - 26 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 954/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 23 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 953/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 952/2010 z dnia 21 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach dziewiątego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L278 - 20 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 951/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 18 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 950/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L278 - 16 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 949/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 12 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 948/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 11 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 947/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 9 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 946/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.