Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 22 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

Data ogłoszenia:2010-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 22 - Strona 8

Strona 8 z 10

Jednakże Parlament Europejski w rezolucji z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie projektu dotyczącego dyrektywy Komisji zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące uznał, że umieszczenie tego prepa­ ratu enzymatycznego jako dodatku do żywności w celu rekonstytucji żywności w załączniku IV do dyrektywy 95/2/WE nie jest zgodne z celem i treścią rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, ponieważ nie spełnia ogólnych kryteriów art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, a w szczególności kryteriów zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c. Decyzją Komisji 2004/374/WE (3) zawieszono wprowa­ dzanie na rynek i przywóz galaretki w minikubeczkach zawierającej żelujące dodatki do żywności na bazie wodorostów i niektórych gum (E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418) ze względu na ryzyko utknięcia w gardle, jakie stwarzały te produkty. Dyrektywa 95/2/WE została odpowiednio zmieniona dyrektywą 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Należy zatem uchylić decyzję Komisji 2004/374/WE, gdyż jej przepisy zostały uwzględnione w dyrektywie 95/2/WE.


(25)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, środków aroma­ tyzujących, substancji pomocniczych w przetwórstwie i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wydana na wniosek Komisji dotyczący stosowania L-cysteiny w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci; Dziennik EFSA (2006) 390, s. 1. (2) Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, środków aroma­ tyzujących, substancji pomocniczych w przetwórstwie i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wydana na wniosek Komisji dotyczący stosowania preparatu enzymatycznego na bazie trombiny-fibrynogenu pochodzącego od bydła lub świń jako dodatku do żywności w celu rekonstytucji żywności; Dziennik EFSA (2005) 214, s. 1. (3) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, s. 70. (4) Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10.

23.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/27

ZAŁĄCZNIK W załącznikach II–VI do dyrektywy 95/2/WE wprowadza się następujące zmiany: (1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: a) pozycję „wstępnie zapakowane preparaty z mięsa mielonego” zastępuje się następującą pozycją: „Wstępnie zapakowane wyroby ze świe­ żego mięsa mielonego E 261 E 262i E 262ii E 300 E 301 E 302 E 325 E 326 E 330 E 331 E 332 E 333 b) na końcu załącznika dodaje się następującą pozycję: „Niearomatyzowane fermentowane produkty o charakterze śmietany i ich substytuty o zawartości tłuszczu poniżej 20 % E 406 E 407 E 410 E 412 E 415 E 440 E 460 E 466 E 471 E 1404 E 1410 E 1412 E 1413 E 1414 E 1420 E 1422 E 1440 Agar Karagen Mączka chleba świętojań­ skiego Guma guar Guma ksantanowa Pektyny Celuloza Karboksymetyloceluloza Monoi diglicerydy kwasów tłuszczowych Skrobia utleniona Fosforan monoskrobiowy Fosforan diskrobiowy Fosforanowany fosforan diskrobiowy Acetylowany diskrobiowy fosforan quantum satis” Octan potasu Octan sodu Wodorooctan (dioctan sodu) Kwas askorbinowy Askorbinian sodu Askorbinian wapnia Mleczan sodu Mleczan potasu Kwas cytrynowy Cytryniany sodu Cytryniany potasu Cytryniany wapnia sodu quantum satis”

Skrobia acetylowana Acetylowany diskrobiowy adypinian

Hydroksypropyloskrobia

L 279/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2010

E 1442 E 1450 E 1451

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy Sól sodowa oktenylobur­ sztynianu skrobiowego Acetylowana utleniona skrobia

(2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany: a) na końcu części A dodaje się następujące pozycje: „Analogi produktów rybnych na bazie wodorostów Piwo w beczkach zawierające więcej niż 0,5 % dodanego cukru fermentującego lub soków owoco­ wych albo koncentratów z owoców Świeże nieobrane owoce cytrusowe (tylko na powierzchnię) Suplementy żywnościowe w postaci suchej określone w dyrektywie 2002/46/WE zawie­ rające preparaty witaminy A lub połączenie witaminy A i D b) na końcu części B dodaje się następujące pozycje: „Borówki amerykańskie (tylko Vaccinium corymbosum) Cynamon (tylko Cinnamomum ceylanicum) c) w części C wprowadza się następujące zmiany: (i) pozycja dotycząca dodatku E 234 otrzymuje następujące brzmienie: „E 234 Nizyna (*) Puddingi z semoliny i tapioki oraz produkty podobne Sery dojrzewające i sery topione Clotted cream Mascarpone Pasteryzowane jaja w stanie płynnym (białko, żółtko lub całe jaja)

(*) Substancja może być obecna w niektórych serach w wyniku procesu fermentacji”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 22 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 71 z 201023.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej z dnia 24 czerwca 2010 r. na podstawie art. 21 Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w sprawie wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej i w Japonii

 • Dz. U. L279 - 68 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Chorwacja nr 1/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie udziału Chorwacji w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w charakterze obserwatora oraz warunków tego udziału

 • Dz. U. L279 - 36 z 201023.10.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. L279 - 34 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180)

 • Dz. U. L279 - 33 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 93/152/EWG ustanawiającą kryteria dla szczepionek używanych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w związku z programami szczepień rutynowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7109) (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L279 - 20 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 959/2010 z dnia 22 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 18 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 13 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 10 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 956/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L279 - 3 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 955/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (1)

 • Dz. U. L279 - 1 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.