Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 78

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

Data ogłoszenia:2010-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 78

L 281/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro­ pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1108/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

proporcjonalności, efektywności pod względem kosztów i skuteczności tych przepisów, uwzględniając ocenę ryzyka.

(3)

W związku z tym konieczne jest umożliwienie właściwym organom państw członkowskich i zainteresowanym stronom odroczenia stosowania niektórych przepisów dotyczących statków powietrznych nieeksploatowanych w lotniczych przewozach handlo­ wych na okres dodatkowo jednego roku. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, Artykuł 1

(4) (5)

W celu utrzymania wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Europie konieczne jest zachowanie obecnych wymogów i procedur dotyczących ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaanga­ żowanym w takie zadania, w szczególności wymogów w zakresie szkoleń, egzaminów, wiedzy i doświadczenia na potrzeby wydawania licencji obsługi technicznej dla statków powietrznych nieeksploatowanych w lotniczych przewozach handlowych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (zwana dalej „Agencją”) przedłożyła Komisji trzy opinie (3) wydane zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Należy zagwaran­ tować wystarczająco dużo czasu na ocenę wpływu zmian obecnie obowiązujących przepisów w celu zapew­ nienia we wszystkich przypadkach prostoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2042/2003 lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) w odniesieniu do statków powietrznych nieeksploatowa­ nych w lotniczych przewozach handlowych innych niż duże statki powietrzne, obowiązku zgodności z załącznikiem III (część 66) w następujących przepisach, do dnia 28 września 2011 r.: — M.A.606 lit. g) i M.A.801 lit. b) ppkt 2 załącznika I (część M), — 145.A.30 lit. g) i h) załącznika II (część 145).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 51. (3) Opinia EASA nr 05/2008 zatytułowana „Termin na wykazanie zgodności z wymogami w zakresie wiedzy i doświadczenia”, opinia nr 04/2009 zatytułowana „Licencja obsługi technicznej dla statków powietrznych o nieskomplikowanej budowie” oraz opinia nr 05/2009 zatytułowana „Przywileje licencji obsługi technicznej dla statków powietrznych kategorii B1 i B2 oraz kwalifikacje ze względu na typ i grupę oraz szkolenia dla uzyskania kwalifikacji typu”.

(4) Dz.U. L 315 z 28.11.2003, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 98 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

 • Dz. U. L281 - 96 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

 • Dz. U. L281 - 81 z 201027.10.2010

  Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L281 - 79 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 1 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.