Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 96

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

Data ogłoszenia:2010-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 96

L 281/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249) (2010/645/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,


macji dających podstawy do weryfikacji specjalnych warunków, okres obowiązywania upoważnienia powi­ nien zostać przedłużony. Ponadto zgromadzone zostały doświadczenia pochodzące z informacji zebranych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 decyzji 2002/887/WE oraz w oparciu o kontakty z Japonią. Oprócz tego we wspomnianej decyzji ustanowiono odpowiednie mechanizmy mające na celu zapewnienie monitorowania warunków stosowania tych odstępstw. W związku z tym należy przedłużyć przyznane na mocy tej decyzji upoważnienia do stosowania odstępstw na okres dłuższy niż upoważnienia przyznane na mocy poprzedniej decyzji, a mianowicie do dnia 31 grudnia 2020 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Decyzja Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (2) upoważnia państwa człon­ kowskie do wprowadzenia odstępstw od art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Chamae­ cyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., innych niż owoce i nasiona, pochodzących z Japonii, w ograniczonym okresie i z zastrzeżeniem określonych warunków.

Jednakże ze względów fitosanitarnych przywóz natu­ ralnie lub sztucznie skarlonych roślin Juniperus L., pocho­ dzących z Japonii, może odbywać się tylko w konkretnym okresie każdego roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

(5)

Należy zatem 2002/887/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Odstępstwa przyznane najpierw na mocy decyzji Komisji 93/452/EWG (3), a następnie decyzji 2002/887/WE podlegały ograniczeniom czasowym, a terminy przewi­ dziane w tych decyzjach zostały przedłużone najpierw na mocy decyzji Komisji 94/816/WE (4), 96/711/WE (5), 98/641/WE (6) oraz 2001/841/WE (7), a następnie decyzji Komisji 2004/826/WE (8), 2006/915/WE (9) oraz 2008/826/WE (10).

Artykuł 1 W decyzji 2002/887/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2, akapit pierwszy i drugi, wyrażenie „dniem 1 sierpnia 2009 r. i dniem 1 sierpnia 2010 r.” zastępuje się wyrażeniem „dniem 1 sierpnia każdego roku.”;

(3)

Ponieważ okoliczności uzasadniające stosowanie wspom­ nianych odstępstw nadal istnieją i nie ma nowych infor­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L L 169 309 210 337 326 304 313 358 349 290 z z z z z z z z z z 10.7.2000, s. 1. 12.11.2002, s. 8. 21.8.1993, s. 29. 24.12.1994, s. 87. 17.12.1996, s. 66. 14.11.1998, s. 36. 30.11.2001, s. 44. 3.12.2004, s. 32. 12.12.2006, s. 51. 31.10.2008, s. 25.

2) tabelę w art. 4 zastępuje się tabelą w brzmieniu:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10)

„Rośliny

Okres

Chamaecyparis Juniperus Pinus

1.1.2011 r.–31.12.2020 r. 1.11. do 31.3 każdego roku, aż do 31.12.2020 r. 1.1.2011 r.–31.12.2020 r.”

27.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/97

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 98 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

 • Dz. U. L281 - 81 z 201027.10.2010

  Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L281 - 79 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 78 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L281 - 1 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.