Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 5

Artykuł 4 1. Państwa członkowskie podejmują środki konieczne, by nie dopuścić do wjazdu na ich terytoria lub tranzytu przez nie osób wskazanych przez Komitet Sankcji, stanowiących zagrożenie dla pokoju i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności osób, które blokują realizację porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III, oraz innych osób wskazanych na podstawie stosownych informacji jako osoby odpowiedzialne za poważne naruszenia praw czło­ wieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a także wszystkich innych osób, które publicznie nawołują do nienawiści i przemocy oraz wszel­ kich innych osób wskazanych przez Komitet Sankcji jako osoby naruszające środki nałożone na mocy pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004).


Wykaz osób, o których mowa w akapicie pierwszym, znajduje się w załączniku.

2. Ustęp 1 nie zobowiązuje państw członkowskich do odmowy wjazdu własnym obywatelom na ich terytorium.

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi, że:

a) podróż jest uzasadniona nagłą potrzebą humanitarną, włączając w to obowiązki religijne;

b) wyłączenie przybliży realizację celów wyznaczonych w rezolucjach RB ONZ na rzecz pokoju i pojednania naro­ dowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz stabil­ ności w tym regionie.

4. W przypadkach, gdy zgodnie z ust. 3 państwo członkow­ skie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub transfer przez nie osobom wskazanym przez Komitet Sankcji, zezwolenie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone i do osób, których dotyczy.

L 285/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2010

Artykuł 5 1. Wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, osób lub podmiotów wskazanych przez Komitet Sankcji zgodnie z art. 4 ust. 1 lub będące w dyspozycji podmiotów będących w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, tych osób lub wszelkich osób działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, zgodnie ze wskazaniem Komi­ tetu Sankcji, zostają zamrożone. Wykaz osób, o których mowa w akapicie pierwszym, znajduje się w załączniku. 2. Żadne środki finansowe, aktywa finansowe ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio lub pośrednio, osobom lub podmiotom, o których mowa w ust. 1, lub na rzecz tych osób lub podmiotów. 3. Państwa członkowskie mogą dopuścić wyłączenia ze środków, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do środków finansowych i zasobów gospodarczych, które są: a) niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym opłacenia środków spożywczych, czynszu lub kredytu hipo­ tecznego, lekarstw i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi użyteczności publicznej; b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych; c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat manipulacyjnych, zgodnie z przepisami prawa krajowego, związanych ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywa­ niem zamrożonych środków finansowych i zasobów gospo­ darczych; d) niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie i po uzyskaniu zgody tego komitetu; e) przedmiotem zajęcia lub orzeczenia sądowego, administra­ cyjnego lub arbitrażowego, w którym to przypadku środki finansowe i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń, na poczet których zostały zabezpie­ czone, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orze­ czeniu, pod warunkiem że zajęcie to zostało ustanowione lub że orzeczenie zostało wydane przed dniem, w którym dana osoba lub podmiot zostały wskazane przez Komitet Sankcji i że odnośne zajęcie nie zostało ustanowione, a orzeczenie nie zostało wydane na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w niniejszym artykule, po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie. Wyłączenia, o których mowa w art. 3 lit. a), b) i c), można ustanowić po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zaintere­ sowane państwo członkowskie o zamiarze udzielenia zezwo­ lenia, w stosownych przypadkach, na dostęp do takich środków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 37 z 201030.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

 • Dz. U. L285 - 33 z 201030.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 9 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

 • Dz. U. L285 - 4 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

 • Dz. U. L285 - 1 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.