Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2010-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 50

L 287/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2010

DECYZJA RADY z dnia 7  października 2010  r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a  Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających nielegalnie (2010/649/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu ninejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.


(8)

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w  szczególności jego art.  79 ust.  3 w  związku z  art.  218 ust.  6 lit. a) ppkt (v), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

Zgodnie z  art.  1 i  2 Protokołu w  sprawie stanowiska Da­ nii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Trak­ tatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią zwią­ zana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł  1

(1)

Komisja wynegocjowała w  imieniu Wspólnoty Europej­ skiej Umowę między Wspólnotą Europejską a Islamską Re­ publiką Pakistanu o  readmisji osób przebywających nielegalnie (zwaną dalej „Umową”). Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europej­ skiej w dniu 26 października 2009 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1  grudnia 2009  r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Umowa powinna zostać zatwierdzona. W Umowie ustanowiono Wspólny Komitet ds. Readmisji, który może przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właści­ we jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Unii Europejskiej w tym przypadku. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjedno­ czonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i  sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o  Unii Europejskiej oraz Traktatu o  funkcjo­ nowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo noty­ fikowało życzenie uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. Zgodnie z  art.  1 i  2 Protokołu w  sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze­ strzeni wolności, bezpieczeństwa i  sprawiedliwości, załą­ czonego do Traktatu o  Unii Europejskiej oraz Traktatu

Niniejszym zatwierdza się w  imieniu Unii Europejskiej Umowę między Wspólnotą Europejską a  Islamską Republiką Pakistanu o  readmisji osób przebywających nielegalnie (zwaną dalej „Umową”). Tekst Umowy dołączono do niniejszej decyzji.

(2)

(3)

Artykuł  2 Przewodniczący Rady przekazuje powiadomienie przewidziane w  art.  20 ust.  2 Umowy, aby stała się ona wiążąca dla Unii (1), oraz przekazuje następujące oświadczenie: „W następstwie wejścia w  życie Traktatu z  Lizbony w  dniu 1  grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej na­ stępcą prawnym, w związku z czym od tej daty wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu od­ niesienia do »Wspólnoty Europejskiej« lub »Wspólnoty« w tekście Umo­ wy należy, w odpowiednich przypadkach, traktować jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”

(4)

(5)

(6)

Artykuł  3 Komisja wspomagana przez ekspertów z państw członkowskich zaproszonych na jej wniosek reprezentuje Unię we Wspólnym Komitecie ds. Readmisji ustanowionym na mocy art. 16 Umowy.

(1)  Termin wejścia w  życie umowy o  readmisji zostanie opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(7)

4.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/51

Artykuł 4 Stanowisko Unii w  ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji w  sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego zgodnie z  wymogami art.  16 ust.  2 Umowy przyjmuje Komisja po kon­ sultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia

Artykuł  6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2010 r. W imieniu Rady

M. VATHELET

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 68 z 20104.11.2010

  Decyzja nr 2/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L287 - 52 z 20104.11.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających bez zezwolenia

 • Dz. U. L287 - 3 z 20104.11.2010

  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20104.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.