Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 68

Tytuł:

Decyzja nr 2/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

Data ogłoszenia:2010-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 68

L 287/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA

MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

DECYZJA NR 2/2010 RADY MINISTRÓW AKP-UE z dnia 21  czerwca 2010  r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z  drugiej strony, podpisaną w  Kotonu dnia 23  czerwca 2000  r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25  czerwca 2005  r. (2010/650/UE)


RADA MINISTRÓW AKP-UE, (5)

uwzględniając Umowę o  partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, pod­ pisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną da­ lej „umową z Kotonu”), w szczególności jej art. 95 ust. 3,

Unia Europejska, jej państwa członkowskie i  członkowie grupy państw Afryki, Karaibów i  Pacyfiku (zwane dalej „Stronami”) uznają, że należy zapewnić tymczasowe sto­ sowanie umowy, począwszy od dnia jej podpisania.

(6)

Strony będą dążyć do zakończenia procesu ratyfikacji w terminie dwóch lat od daty podpisania umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Umowa z Kotonu została zawarta na okres 20 lat, począw­ szy od dnia 1  marca 2000  r. W  umowie wprowadzono jednak zapis o  możliwości jej zmiany w  ramach procesu przeglądu przeprowadzanego co pięć lat.

Artykuł  1 Tymczasowe stosowanie umowy

(2)

Dnia 23 lutego 2005 r. w Brukseli zakończono negocjacje w  sprawie pierwszej zmiany umowy z  Kotonu. Umowa zmieniająca została podpisana w  Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. i weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r.

Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i  Pacyfiku, z  jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z  drugiej strony, podpisaną w  Kotonu dnia 23  czerwca 2000  r., zmienioną po raz pierwszy w  Luksemburgu dnia 25  czerwca 2005  r. (zwana dalej „umową”), jest tymczasowo stosowana od dnia jej podpisania.

(3)

Negocjacje dotyczące drugiej zmiany umowy z Kotonu zo­ stały oficjalnie rozpoczęte na posiedzeniu Rady Ministrów AKP-UE dnia 29 maja 2009 r. i zakończyły się w Brukseli dnia 19  marca 2010  r. Umowa zmieniająca po raz drugi umowę z  Kotonu (zwana dalej „umową”), podpisana w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r., wejdzie w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji, o którym mowa w art. 93 umowy z Kotonu.

Artykuł  2 Wykonanie niniejszej decyzji i  wejście w  życie umowy

(4)

Zgodnie z art. 95 ust. 3 umowy z Kotonu Rada Ministrów AKP-UE przyjmuje wszelkie środki przejściowe, które mogą być niezbędne w  okresie od dnia podpisania umo­ wy do dnia jej wejścia w życie.

Unia podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić pełne wykonanie niniejszej decyzji. Państwa członkowskie Unii oraz członkowie grupy państw Afryki, Karaibów i  Pacyfiku są zachę­ cani do podjęcia środków, które uznają za właściwe do wykona­ nia niniejszej decyzji.

(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

Strony dążą do tego, by wszystkie procedury niezbędne do za­ pewnienia pełnego wejścia w życie umowy zakończyły się w ter­ minie dwóch lat od daty jej podpisania.

4.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/69

Artykuł 3 Wejście w  życie i  okres obowiązywania niniejszej decyzji Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania umowy. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia wejścia w życie umowy.

Sporządzono w Wagadugu dnia 21 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP-UE

P. BUNDUKU-LATHA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 52 z 20104.11.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających bez zezwolenia

 • Dz. U. L287 - 50 z 20104.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L287 - 3 z 20104.11.2010

  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20104.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.